Ośrodek Szkolenia Kierowców Kielce - Świętokrzyskie

Informacje
LOK KIELCE
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
25-328 Kielce, ul. Legnicka 1
Tel.: 0413425771, 0508024083
E-mail:
lok.kielce@interia.pl


Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK prowadzi szkolenia w następujących kategoriach:
Kategoria AM
Kategoria AM upoważnia do kierowania:
 • motorowerem,
 • czterokołowcem lekkim.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat


Kategoria A2
Kategoria A2 upoważnia do kierowania:
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.


Kategoria A
Kategoria A upoważnia do kierowania:
 • motocyklem,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:
 • 20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2,
 • 24 lata - jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2


Kategoria B
Kategoria B upoważnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2, który brzmi: Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, a także do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat



Kategoria C
Kategoria C upoważnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.



Kategoria C+E
Kategoria C+E upoważnia do kierowania:
 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami).
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.



Kategoria D
Kategoria D upoważnia do kierowania:
 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 24 lata
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi 21 lat.
Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D i D+E wynosi:

 • 23 lata lub
 • 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nieprzekraczającej 50 km

 
Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK Kielce oferuje również kwalifikacje:

 • wstępną,
 • wstępną przyśpieszoną,
 • okresową,
 • uzupełniającą
dla kierowców wykonujących przewóz drogowy.


Ponadto w naszej ofercie szkoleniowej znajdują się także szkolenia zawodowe:

1. Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych):

 • szkolenie podstawowe oraz dodatkowe uprawnienia do wymiany butli gazowej
 • egzamin na miejscu OSZK

2. Konserwator wózków jezdniowych (widłowych):
 • egzamin UDT

3. ADR - przewóz ładunków niebezpiecznych:
 • szkolenie podstawowe oraz doskonalające

Ceny kursów

                                    KATEGORIE              CENA
KAT. A 1200 zł
KAT. AM  300-600 zł
KAT. A2  1200 zł
KAT. B 1200zł
KAT. C 2100 zł
KAT. C+E 2000 zł
KAT. D po C 2950 zł
KAT. D po B 3950 zł
KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 2100 zł
SZKOLENIE OKRESOWE od 250 zł
KAT. C+KWP 3800zł
KIEROWCA-OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO/z wymianą butli gazowej/
620 zł
KONSERWATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO 750 zł
ADR – kurs podstawowy 600 zł
ADR – kurs doskonalący 500 zł
Dla grup zorganizoanych minimum 5 osobowych istnieje możliwość negocjacji cen kursów.

"Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego"

Ceny egzaminów

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2013 r. poz.78)
 

KATEGORIA OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]
Pełny Teoria Praktyka
AM 170,00 30,00 140,00
A1, A2, A 210,00 30,00 180,00
B 170,00 30,00 140,00
B1, C1, D1, T 200,00 30,00 170,00
C, D 230,00 30,00 200,00
B+E - - 200,00
C1+E, C+E, D1+E, D+E - - 245,00


 
 
Kielecki Ośrodek Szkolenia Kierowców Ligi Obrony Kraju od lat słynie z wysokiego poziomu szkolenia. Poszerzony program szkolenia teoretycznego (36 godzin), doskonale wyposażone pracownie dydaktyczne, sala komputerowa, plansze, tablice, ruchome modele, materiały video, własny plac manewrowy i nowe, niezawodne samochody - to dowody, że na kursantach nie oszczędzamy. Doświadczona, profesjonalna kadra instruktorska sprawi, że nabycie nawyków cechujących prawdziwego kierowcę będzie naturalną konsekwencją szkolenia praktycznego.
                                                                                          Serdecznie zapraszamy!
 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 0413425771, 0508024083 lub w ośrodku przy ulicy Legnickiej 1 w Kielcach.
 
 

 

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.