Sprzedaż nieruchomości w Krasnymstawie

LIGA OBRONY KRAJU
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14
ogłasza konkurs ofert
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 15.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Krasnymstawie (woj. lubelskie) przy ul. Piłsudskiego 15 obejmująca oznaczoną w ewidencji gruntów działki nr 1699/4 i 1699/5, obręb nr 0001 Krasnystaw Miasto, jednostka ewidencyjna 060601_1 Krasnystaw o łącznej powierzchni 1991 m? będące w użytkowaniu wieczystym Ligi Obrony Kraju do dnia 22 listopada 2072 roku (własność Skarbu Państwa) oraz usytuowany na nich budynek stanowiący własność Ligi Obrony Kraju.

Nieruchomość położona jest w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego15, w niewielkiej odległości od śródmiejskiej części miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz sieć placówek handlowo - usługowych z zakresu potrzeb podstawowych. Teren nieruchomości jest ogrodzony i utwardzony stanowiący parkingi i chodniki oraz uzbrojony we wszystkie media instalacyjne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do ul. Piłsudskiego (główne wejście do budynku) i ul. Konopnickiej (brama wjazdowa na teren nieruchomości).

Działka nr 1699/4 o powierzchni 13 m? stanowi działkę drogową - fragment skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Konopnickiej. Działka nr 1699/5 o powierzchni 1 978 m? zabudowana jest budynkiem pełniącym funkcje handlowo-usługowe. Budynek o powierzchni zabudowy 278 m? (pow. użytkowa 520 m?) posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną wykorzystywane dla potrzeb LOK oraz wynajmowane pod funkcje biurowe, handlowe, usługowe i sakralne.

Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej KW nr ZA1K/00008506/7 prowadzonej przez XII zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krasnymstawie Sądu Rejonowego w Zamościu.
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość położona jest w jednostce planistycznej 9UA, na terenach usług i administracji gospodarczej przeznaczonych do zachowania. Na terenie dopuszczalna jest realizacja obiektów nie wymagających sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości ?650 000 zł. netto,
przy czym sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium dla zabezpieczenia transakcji ustala się w kwocie 65 000 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się do dnia złożenia oferty, przy czym dowód wpłaty należy dołączyć do kompletu składanych dokumentów ofertowych.
Wadium należy wpłacić na konto: Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie, nr rachunku:
33 1240 6074 1111 0000 4989 5674
Termin składania ofert ? do dnia 31.07.2013 r., pocztą na adres: Liga Obrony Kraju ? Oddział Biura Zarządu Głównego, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa lub bezpośrednio do Sekretariatu. Oferty należy przesłać (przekazać do Sekretariatu) w zapieczętowanej kopercie z opisem ?OFERTA KRASNYSTAW? za potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Do składania ofert zaprasza się zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne.

Oferty powinny zawierać:
1.Dokumentację dotyczącą podmiotu składającego ofertę:
1) kserokopię dowodu osobistego i zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku osoby fizycznej lub w przypadku osoby prawnej odpis KRS z ostatnich trzech miesięcy oraz pełnomocnictwo
i stosowną uchwałę gdy podmiotem jest spółka,
2) aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w należnych opłatach
i podatkach,
3) w przypadku cudzoziemców ? zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Ofertę zakupu nieruchomości z podaniem:
1) proponowanej ceny nabycia,
2) warunków wpłaty (jednorazowo, ratalnie),
3) celu nabycia i planowanego sposobu jej użytkowania,
4) dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 15.08.2013 r., po czym wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji i uzgodnień. Decydującym kryterium przy wyborze Oferenta będzie proponowana cena nabycia.

Oferty niezawierające dowodu wpłaty wadium oraz złożone przez podmioty zalegające ze spłatą należnych zobowiązań wobec Ligi Obrony Kraju nie będą rozpatrywane.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przystąpienia w terminie 7 dni od daty jej powiadomienia przez LOK o jej wyborze do podpisania z Ligą Obrony Kraju aktu notarialnego umowy przedwstępnej oraz do wpłaty przed dniem podpisania umowy przyrzeczonej całej uzgodnionej kwoty ceny sprzedaży (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium). W przypadku niezachowania tych warunków Lidze Obrony Kraju przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zachowania wadium wpłaconego przez Oferenta.

Wadium wpłacone przez Oferentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszych negocjacji podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Przedmiotowa transakcja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości i konkursie ofert można uzyskać na stronie internetowej LOK ? www.lok.org.pl
w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie,
ul. Chocimska 14 (IV p.), tel. (22) 849-86-01 w godz. 8-15.

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.