Sprzedaż nieruchomości w Mońkach

LIGA OBRONY KRAJU
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14
ogłasza konkurs ofert
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 14.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 14 ( woj. podlaskie, powiat moniecki) jednostka ewidencyjna nr 200806_Mońki ? Miasto, obręb geodezyjny nr 334 Mońki, obejmująca oznaczoną w ewidencji gruntów działki nr 996 i 997/1 o łącznej powierzchni 1 598 m? będące w użytkowaniu wieczystym Ligi Obrony Kraju do dnia 28 lipca 2066 roku (własność Miasta i Gminy Mońki) oraz usytuowane na nich zabudowania.

Nieruchomość położona jest w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 14, w centralnej części miasta, w dzielnicy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz handlowo-usługowej.
Sieć placówek handlowych i usługowych z zakresu potrzeb podstawowych w rejonie miejsca lokalizacji nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta. Teren jest korzystnie doinwestowany w zakresie handlowo-usługowym (liczne sklepy, banki), oświatowym (szkoła podstawowa, ośrodek kultury) i administracyjnym (Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski).
Nieruchomość posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną.

Zabudowę stanowią: budynek handlowo-usługowy murowany, parterowy, niepodpiwniczony o charakterze pawilonu trzytraktowego o powierzchni użytkowej 409,70 m? i budynek garażowy murowany o powierzchni użytkowej 52,20 m? będące własnością Ligi Obrony Kraju.

Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej KW nr BI1B/00011316/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze (tereny usług kultury
i administracji).

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości ? 470 000 zł. netto,
przy czym sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium dla zabezpieczenia transakcji ustala się w kwocie 47 000 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się do dnia złożenia oferty, przy czym dowód wpłaty należy dołączyć do kompletu składanych dokumentów ofertowych.
Wadium należy wpłacić na konto Ligi Obrony Kraju na nr rachunku bankowego:
57 1240 6074 1111 0000 4995 1211
Termin składania ofert ? do dnia 31.07.2013 r., pocztą na adres: Liga Obrony Kraju ? Oddział Biura Zarządu Głównego, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa lub bezpośrednio do Sekretariatu. Oferty należy przesłać (przekazać do Sekretariatu) w zapieczętowanej kopercie z opisem ?OFERTA MOŃKI? za potwierdzeniem odbioru przesyłki.     Do składania ofert zaprasza się zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne.

Oferty powinny zawierać:
1. Dokumentację dotyczącą podmiotu składającego ofertę:
1) kserokopię dowodu osobistego i zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku osoby fizycznej lub w przypadku osoby prawnej odpis KRS z ostatnich trzech miesięcy oraz pełnomocnictwo
i stosowną uchwałę gdy podmiotem jest spółka,
2) aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w należnych opłatach
i podatkach,
3) w przypadku cudzoziemców ? zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Ofertę zakupu nieruchomości z podaniem:
1) proponowanej ceny nabycia,
2) warunków wpłaty (jednorazowo, ratalnie),
3) celu nabycia i planowanego sposobu jej użytkowania,
4) dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 15.08.2013 r., po czym wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji i uzgodnień. Decydującym kryterium przy wyborze Oferenta będzie proponowana cena nabycia.

Oferty niezawierające dowodu wpłaty wadium oraz złożone przez podmioty zalegające ze spłatą należnych zobowiązań wobec Ligi Obrony Kraju nie będą rozpatrywane.

Po ustaleniu Nabywcy przewiduje się zawarcie umowy przyrzeczonej, która będzie miała charakter warunkowy
z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące Miastu i Gminie Mońki.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przystąpienia w terminie 7 dni od daty jej powiadomienia przez LOK o jej wyborze do podpisania z Ligą Obrony Kraju aktu notarialnego umowy przedwstępnej oraz do wpłaty przed dniem podpisania umowy przyrzeczonej całej uzgodnionej kwoty ceny sprzedaży (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium). W przypadku niezachowania tych warunków Lidze Obrony Kraju przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zachowania wadium wpłaconego przez Oferenta.

Wadium wpłacone przez Oferentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszych negocjacji podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Przedmiotowa transakcja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości i konkursie ofert można uzyskać na stronie internetowej LOK ? www.lok.org.pl
w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie,
ul. Chocimska 14 (IV p.), tel. (22) 849-86-01 w godz. 8-15.

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.