Sprzedaż nieruchomości w Radomiu

LIGA OBRONY KRAJU
z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 14
ogłasza konkurs ofert
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Obrońców 10 .

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Radomiu, przy ul. Obrońców 10 obejmująca oznaczoną w ewidencji gruntów działkę nr 40/2,
arkusz 96, obręb IX Mariackie, jednostka ewidencyjna 146301_1 M. Radom o powierzchni 543 m2 będącą własnością Ligi Obrony Kraju oraz usytuowane na niej zabudowania, stanowiące również własność Ligi Obrony Kraju .

Nieruchomość położona jest w Radomiu przy ul. Obrońców 10. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz gimnazjum. Sieć placówek handlowych
i usługowych z zakresu potrzeb podstawowych w rejonie miejsca lokalizacji nieruchomości jest bardzo dobrze rozwinięta. Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Obrońców (droga gminna), utwardzonej asfaltem,
z urządzonymi chodnikami i oświetlonej.
Zabudowę działki stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem,
murowany o powierzchni użytkowej 115,85 m2 wykorzystywany jako pomieszczenia biurowe Ligi Obrony Kraju. Budynek posiada instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową. Ogrzewanie autonomiczne ? piec c.o.
Na terenie działki dodatkową zabudowę stanowi budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji drewniano-murowanej o powierzchni użytkowej 69,60 m2 pełniący funkcję gospodarczo-magazynową.

Przedmiotowa nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej KW nr RA1R/00012732/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Radomiu. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Aktualnie dla części miasta, w której usytuowana jest nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie opisanym jako: strefa o funkcji zabudowy ekstensywnej.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości ? 260 000 zł. netto, przy czym sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium dla zabezpieczenia transakcji ustala się w kwocie 25 000 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się do dnia złożenia oferty, przy czym dowód wpłaty należy dołączyć do kompletu składanych dokumentów ofertowych.
Wadium należy wpłacić na konto: Oddział Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie, nr rachunku:
33 1240 6074 1111 0000 4989 5674
Termin składania ofert ? do dnia 31.07.2013 r., pocztą na adres: Liga Obrony Kraju ? Oddział Biura Zarządu Głównego, ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa lub bezpośrednio do Sekretariatu. Oferty należy przesłać (przekazać do Sekretariatu) w zapieczętowanej kopercie z opisem ?OFERTA RADOM? za potwierdzeniem odbioru przesyłki.

Do składania ofert zaprasza się zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, krajowe i zagraniczne.

Oferty powinny zawierać:
2. Dokumentację dotyczącą podmiotu składającego ofertę:
1) kserokopię dowodu osobistego i zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku osoby fizycznej lub w przypadku osoby prawnej odpis KRS z ostatnich trzech miesięcy oraz pełnomocnictwo
i stosowną uchwałę gdy podmiotem jest spółka,
2) aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w należnych opłatach
i podatkach,
3) w przypadku cudzoziemców ? zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. Ofertę zakupu nieruchomości z podaniem:
1) proponowanej ceny nabycia,
2) warunków wpłaty (jednorazowo, ratalnie),
3) celu nabycia i planowanego sposobu jej użytkowania,
4) dowodu wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 15.08.2013 r., po czym wybrani Oferenci zostaną zaproszeni do dalszych negocjacji i uzgodnień. Decydującym kryterium przy wyborze Oferenta będzie proponowana cena nabycia.

Oferty niezawierające dowodu wpłaty wadium oraz złożone przez podmioty zalegające ze spłatą należnych zobowiązań wobec Ligi Obrony Kraju nie będą rozpatrywane.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przystąpienia w terminie 7 dni od daty jej powiadomienia przez LOK o jej wyborze do podpisania z Ligą Obrony Kraju aktu notarialnego umowy przedwstępnej oraz do wpłaty przed dniem podpisania aktu notarialnego całej uzgodnionej kwoty ceny sprzedaży (pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium). W przypadku niezachowania tych warunków Lidze Obrony Kraju przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zachowania wadium wpłaconego przez Oferenta.

Wadium wpłacone przez Oferentów, którzy nie zostali zakwalifikowani do dalszych negocjacji podlega niezwłocznemu zwrotowi.

Przedmiotowa transakcja nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Informacje o nieruchomości i konkursie ofert można uzyskać na stronie internetowej LOK ? www.lok.org.pl
w zakładce SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI oraz w Oddziale Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie,
ul. Chocimska 14 (IV p.), tel. (22) 849-86-01 w godz. 8-15.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z administratorem nieruchomości ? Panem Sławomirem GRYCHTAL ,
tel. 516-177-545 .

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.