Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
LOK OSZK Słupsk
adres ośrodka
Artura Grottgera 19
Słupsk (76-200)

poniedziałek - piątek: 09:00 - 17:00

                      sobota: 08:00 - 14:00

 

Jak dojechać?
Kurs na instruktora nauki jazdy w LOK OSZK Słupsk
Szczegółowe wymagania dla kandydatów na instruktorów/wykładowców nauki jazdy określa: Ustawa z dnia z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. 30 poz. 151 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 04 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki: - posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B), - posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia) - posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1), - posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1); - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za: * przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, * przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, *przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, * prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, * przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, * przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Aktualne terminy kursów
Termin rozpoczęcia Liczba godzin Cena  
pt. 2022-08-26 godz. 08:00 Zapisz się na kurs