OSM "CZARNA PERŁA" JASTARNIA

Ośrodek Szkolenia Morskiego Ligi Obrony Kraju (OSM LOK) „Czarna Perła” w Jastarni położony blisko centrum przy
ul. Rybackiej 33 w porcie jachtowo – kutrowym z wyjściem na Zatokę Pucką.


√ OSM LOK” Czarna Perła” dysponuje:

● czterema pawilonami z pokojami 2, 3, 4, 5, i 6 – cio osobowymi. Wszystkie pokoje 3,4,5 i 6-cio osobowe wyposażone są w pełen węzeł sanitarny. Część pokoi 2-osobowym wyposażona jest w pełen węzeł sanitarny, a pozostałe w WC
i umywalkę, prysznice dla tych pokoi są poza nimi na końcu korytarza,

● kuchnią i stołówką – dla gości indywidualnych korzystających z wypoczynku oraz z organizowanych grup sportowych
i integracyjnych,

● polem namiotowym, na którym jest miejsce do ustawienia namiotów, przyczep kempingowych oraz tzw. domków holenderskich,

● WC i prysznicami dla korzystających z pola namiotowego, a także przybijających jachtami do kei,

● parkingiem niestrzeżonym,

● miejscem na ognisko i grillowanie,

● placem zabaw dla dzieci,

● boiskiem (placem) asfaltowym,

● placem apelowym.

√ Ponadto w OSM LOK „Czarna Perła” funkcjonują:

● LOFT – CLUB w budynku kapitanatu, która serwuje posiłki i wszelkie napoje oraz umila czas muzyką.
● Akademia Podwodna – realizująca szkolenie płetwonurkowe.
● Szkoła windsurfingu i kiteۥa FUNBOARD dla początkujących i zaawansowanych.

Z przedstawionej bazy można korzystać indywidualnie, rodzinnie i grupowo w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych. Do zwiedzania bunkry z okresu II wojny światowej, Chata Rybacka, Muzeum Szkutnicze, latarnia morska oraz cała urokliwa i wciąż modernizowania i rozbudowywana Jastarnia z pięknymi nadmorskimi plażami.

√ Regulamin OSM „Czarna Perła”

1. Właścicielem Ośrodka Szkolenia Morskiego w Jastarni jest Liga Obrony Kraju Zarząd Główny w Warszawie, ul. Chocimska 14.

2. Goście korzystający z usług OSM zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do poleceń administratora obiektu.


3. Liga Obrony Kraju nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zasad zawartych w regulaminie.


4. Po przybyciu na teren OSM należy zgłosić się do recepcji i załatwić formalności meldunkowe oraz pobrać kartę pobytu lub nr porządkowy, a także dokonać opłaty za pobyt wraz z opłatami klimatycznymi. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00. 


5. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u administratora OSM. W celu potwierdzenia tożsamości, gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa z 10 października 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  Dz. U. z  2001 r. nr 87 poz.960 z późn. zm.).


6. Kartę pobytu należy umieścić za szybą pojazdu w miejscu widocznym dla osób kontrolujących.


7.  Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości w OSM. 


8. W OSM obowiązuje doba hotelowa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Wydawanie śniadań w stołówce w godz. 8.00 - 10.00


9. Przekazanie i oddanie pokoju następuje w obecności administratora OSM. Gość otrzymuje pokój czysty i wysprzątany, gotowy do użytkowania. Gość zobowiązany jest oddać pokój w dniu wyjazdu co najmniej w stanie takim w jakim przyjął go do użytkowania. Śmieci składowane są w miejscu do tego wyznaczonym.


10. W momencie przekazania klucza do pokoju przez administratora OSM  gość staje się jego gospodarze. Po upływie czasu pobytu Gość jest zobowiązany przekazać klucz pracownikowi w recepcji.


11. Do każdego pokoju przydzielone jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe. Gość korzystający z parkingu obowiązany jest do podania nr rejestracyjnego jego samochodu w recepcji przy meldunku w celu możliwości identyfikacji właściciela pojazdu (przepis bezpłatnego miejsca parkingowego nie dotyczy właścicieli samochodów na polu namiotowym).


12. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, zamykany jedynie w godzinach ciszy nocnej. Właściciel- OSM nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.


13. Zezwala się na pobyt w OSM zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepienia swojego czworonoga oraz sprzątania nieczystości. Na terenie OSM zabrania się trzymania zwierząt chorych, drapieżnych    i jadowitych. Zwierzęta stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego mogą przebywać tylko i wyłącznie w kagańcu i na uwięzi. Pełną odpowiedzialność za skutki powstałe w wyniku przebywania na terenie OSM zwierząt ponoszą właściciele i/lub opiekunowie zwierząt.


14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych OSM powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.


15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres.


16. W OSM obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 - 7.00 .


17. W przypadku zgubienia klucza, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 zł/szt. lub dorobienia go na własny koszt.


18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w OSM dozwolony jest tylko pod opieką dorosłych. 


19. Grillowanie odbywa się tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się grillowania na tarasach. Zabrania się używania drewna kominkowego do palenia na grillu. Palenie ogniska odbywa się po uzgodnieniu i uiszczeniu  opłaty w recepcji.


20. Ze względu na wymogi p.poż. w OSM obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną,  nie stanowiących wyposażenia pokoju. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych lub elektronicznych. W pokojach obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów.


21. W OSM zabronione jest:
• zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, (osobie, która narusza tę zasadę administrator może odmówić dalszego świadczenia usług),
• zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.
 
22. Administrator OSM ma prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
• zachowującym się agresywnie, lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.


23. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia OSM bez zwrotów kosztów.


24. Wykupiony pobyt w OSM nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. OSM nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia (pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności lub innych przedmiotów, w tym również posiadających wartość naukową lub artystyczną) oraz za wypadki losowe. Zaleca się, aby wypoczywający ubezpieczyli się we własnym zakresie od NNW.


25. Usługi świadczymy zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń, dot. jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie reklamacji nie później niż dobę od momentu meldunku. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, iż nie odpowiadamy za niegodności spowodowane przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco do administratora  OSM w recepcji osobiście lub telefonicznie pod nr:

tel. kom. 509-959-545,
tel. stacjonarny (58) 675-23-47, (58) 675-20-20


26. Regulamin OSM podaje się do wiadomości:
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej: www.jastarnialok.org.pl ,
e-mail: lok@lokjastarnia.pl
w drodze zapoznania się przez gościa przy czynnościach związanych z rezerwacją pokoju w OSM lub podczas meldunku w OSM.

27. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli ośrodka i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

RECEPCJA JEST CZYNNA W GODZINACH MELDOWANIA I WYMELDOWANIA GOŚCI W RAZIE POTRZEBY PROSIMY DZWONIĆ.


pod  nr:

tel. stacjonarny (58) 675-23-47, (58) 675-20-20 
tel. kom. 509- 959-545

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

√ Regulamin pola namiotowego

1. Do korzystania z pola kempingowego uprawnione są osoby zameldowane w recepcji kempingu i posiadające kartę pobytu po uprzednim dokonaniu formalności meldunkowych oraz uregulowaniu należności za cały okres pobytu.

2. Miejsce rozbicia namiotu lub ustawienia przyczepy kempingowej, kampera lub pojazdu określa osoba z recepcji LOK.

3.Przybywający na teren pola zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za cały okres pobytu opłacając jednocześnie opłatę klimatyczną, według cennika,. Za uiszczoną opłatę otrzymujemy dowód wpłaty – kartę pobytu, który należy zachować do dnia wyjazdu.

4.Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz.7.00 .

5.Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.

6.Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa (kota) przeciwko wściekliźnie.

7.Każdy, kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu.

8.Za rzeczy zgubione lub skradzione na terenie pola namiotowego kierownictwo nie odpowiada.

9.Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu oraz osoby nietrzeźwe kierownik recepcji LOK  ma prawo usunąć z pola namiotowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

10.Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z przedstawicielem recepcji LOK.

11.Każdy, kto bez wiedzy i zgody obsługi pola udostępnia energię elektryczna osobom, które energii nie wykupiły może zostać przez kierownika recepcji LOK pola wydalony bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

12.Każda doba pobytowa kończy się o godz. 18.00 w dniu wyjazdu, w związku z powyższym za ostatni dzień pobytu naliczana jest opłata w wysokości 50% wartości każdego dnia pobytowego.

13.Po upływie doby pobytowej korzystający z pola kempingowego mają obowiązek zgłosić swój wyjazd lub przedłużyć pobyt i uiścić dodatkową opłatę.

14.Z przyczyn niezależnych od kierownictwa pola (wichury, deszcze, zmiany pogodowe, wcześniejszy wyjazd) opłat wcześniej pobranych nie zwracamy.

15.Osoby odwiedzające gości zameldowanych na kempingu winny każdorazowo zgłosić swoje przyjście w recepcji i uzyskać kartę gościa. Koszt wydania karty wynosi 5 zł. OKRES WAŻNOŚCI KARTY POBYTU: 8.00 – 22.00 .

Ośrodek Szkolenia Morskiego LOK – Jastarnia

Cennik opłat – 2014 rok


√ Zakwaterowanie:

Rodzaj pokoju
ze śniadaniem
01.07÷31.08.
sezon
1.09.2014 do
31.06.2015
po sezonie
 Pokój 2-osobowy
z węzłem sanitarnym
148 PLN  118 PLN
Pokój 2-osobowy z WC i umywalką,
prysznic poza pokojem na końcu korytarza 
118 PLN  98 PLN 
Pokój 2-osobowy bez węzła sanitarnego.
Węzeł poza pokojem na końcu korytarza 
88 PLN   78 PLN 
Pokój (studio) 3-4 osoby z węzłem sanitarnym 237÷256 PLN 177÷216 PLN 
Pokój 4-5 osobowy z węzłem sanitarnym  276÷320 PLN 256÷270 PLN
Pokój 5-6 osobowy z węzłem sanitarnym 320÷354 PLN 270÷294 PLN


√ Wyżywienie:

● indywidualnie 3 posiłki 48 PLN (ś-14, o-20,   k-14) – śniadanie w cenie pokoju
● indywidualnie 2 posiłki 43 PLN (ś-14,  o-k – 29) -  śniadanie w cenie pokoju
● dzieci 4-8 lat – 40% zniżki (za wyżywienie)
● dzieci 9-15 lat – 20% zniżki (za wyżywienie)
● grupowe 39 PLN (ś – 12, o-15, k-12) lub wg zawartych umów,
● istnieje możliwość wykupu posiłków przez gości z zewnątrz po wcześniejszym uprzedzeniu.

Przy pobycie osób indywidualnych przez okres co najmniej 14 dni i wykupie całodziennego wyżywienia (ś, o,k  lub ś, o-k) stosujemy zniżki 10%.  Zniżek nie łączymy.

Warunkiem rezerwacji jest dokonanie przedpłaty w ciągu trzech dni, w wysokości minimum 30% kosztów całego pobytu.
 Przy dokonywaniu przelewu proszę podać termin pobytu oraz nazwisko na jakie  składana jest rezerwacja.

„Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego”
 
Ceny zawierają podatek VAT. Zaliczkę należy uiszczać na rachunek bankowy:

Bank Pekao  S.A. 53 1240 6074 1111 0010 5802 0873 .


Doba hotelowa trwa od godz. 16.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
Zgodnie z uchwałą Nr XI.III/318/2013 Rady miasta Jastarni informujemy o konieczności uiszczania opłaty klimatycznej, która wynosi 1,50 zł. od osoby za dobę.

Cennik opłat pola kempingowego - 2014 r.
  
Dotyczy pobytu w okresie kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień
 
POBYT Z WŁASNYM NAMIOTEM
osoba 5,00 zł
dziecko do 10 4,00 zł
dziecko do 4 gratis
namiot 1-2 5,00 zł
namiot 3-4 5,00 zł
namiot 5-6 osobowy 5,00 zł
namiot ogrodowy 5,00 zł
przyłączenie namiotu do prądu: 10,00 zł
samochód osobowy 6,00 zł
samochód bus, jeep 6,00 zł
motocykl, skuter 4,00 zł
wypożyczenie przedłużacza jednorazowa 20,00 zł (kaucja 25,00 zł)
zwierzęta domowe 5,00 zł
  
POBYT Z WŁASNĄ PRZYCZEPĄ KEMPINGOWĄ
osoba 5,00 zł
dziecko do 10 lat 4,00 zł
dziecko do 4 lat gratis
przyczepa „Niewiadów” 10 ,00 zł
przyczepa do 4,5 m 10 ,00 zł
przyczepa pow. 5 m, 10 ,00 zł
przedsionek do przyczepy 5,00 zł
pawilon ogrodowy 5,00 zł
przyłączenie przyczepy do prądu: 11,00 zł
samochód 6,00
samochód bus, jeep 6,00
motocykl, skuter 4,00 zł
zwierzęta domowe 5,00 zł
  
POBYT WŁASNYM SAMOCHODEM CAMPINGOWYM – KAMPEREM:
osoba 5,00 zł
dziecko do 10 lat 4,00 zł
dziecko do 4 lat gratis
samochód campingowy – kamper 10,00 zł
przyłącze prądu do kampera 5,00 zł
przedsionek do kampera 5,00 zł
zwierzęta domowe 5,00 zł
  
CENNIK WAKACYJNY
  
Dotyczy pobytu w okresie lipiec – sierpień
  
POBYT Z WŁASNYM NAMIOTEM, KAMPEREM, PRZYCZEPĄ
osoba 9,50 zł
dziecko do 10 lat 6,00 zł
dziecko do 4 lat gratis
namiot 1-2 osobowy 9,00 zł
namiot 3-4 osobowy 12,00 zł
namiot 5-6 osobowy 15,00 zł
przedsionek do namiotu średni 4,00 zł
przedsionek do namiotu duży 8,00 zł
przyczepa „Niewiadów” 12,00 zł
przyczepa do 4,5 m 13,00 zł
przyczepa do 6 m 16,00 zł.
przyczepa powyżej 6 m 25,00 zł
domek na kołach (holenderski) 40,00 zł
przedsionek do przyczepy (kampera) 10,00 zł
przyłącze namiotu do prądu 8,00 zł
przyłącze przyczepy kempingowej do prądu 11,00 zł
przyłącze kampera do prądu 12,00 zł
korzystanie z toalety i prysznica 10,00 zł
namiot ogrodowy, altanka 8,00 zł. 8,00 zł
samochód osobowy 10,00 zł. 10,00 zł
samochód bus, jeep 12,00 zł. 12,00 zł
samochód dostawczy, kamper 21,00 zł. 21,00 zł
motocykle, skuter 8,00 zł. 8,00 zł
przyczepa podłodziowa 10,00 zł. 10,00 zł
wypożyczenie przedłużacza jednorazowa 25,00 zł. (kaucja 25,00 zł)
zwierzęta domowe (wymagany kaganiec lub smycz) 6,00 zł.
  
postój przyczep w sezonie letnim (1.05 – 15.09)
przyczepa do 4,5 m 4.000,00 zł
I rata 3.000,00 zł
II rata 1.000,00 zł
przyczepa do 6 m 5.0000 zł
I rata

4.000 zł

II rata 1.000 zł
przyczepa powyżej 6 m 5.600 zł
I rata 4.000 zł
II rata 1.600 zł
domek na kołach 6.800 zł
I rata 5.000 zł
II rata 1.800 zł
  
postój przyczep w sezonie letnim (16.09 – 30.04)
przyczepa do 4,5 m 300,00 zł
przyczepa do 6 m

400,00 zł

przyczepa powyżej 6 m 500,00 zł
domek na kołach 600,00 zł
  
zimowanie przyczep po terminie (16.09 – 30.04)
Opłata za każdy dzień kolejny dzień 30,00 zł
   
opłata klimatyczna za dobę od osoby 1,50 zł
(zgodnie z uchwałą Rady Miasta)  

 

√ Rabaty:

10% - powyzej 14 dni pobytu
15% - powyżej 21 dni pobytu
20% - koszt postawienia przyczepy lub namiotu na okres dłuższy niż 30 dni

Powyższych rabatów udziela sie jedynie w przypadku jednorazowej płatności dokonanej w dniu przyjazdu.


√ Uwaga:

Rabatów udzielanych na kempingu nie łaczy się. Opłata za przyłączenie do prądu nie podlega rabatom.

Każda doba pobytowa kończy sie wieczorem w dniu wyjazdu )do godz. 18.00).
Wobec powyższego za ostatni dzień pobytu automatycznie naliczona jest opłata w wysokości 50% wartości dnia pobytowego.

„Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego”
 

Ośrodek Szkolenia Morskiego LOK  
84-140 Jastarnia
ul. Rybacka 33


Tel. stacjonarny 0 58 675-23-47, 0 58 675-20-20,
Tel. kom. 509-959-545


www.jastarnia.lok.org.pl,

e-mail:  lok@lokjastarnia.pl

Captcha
Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.