Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Olsztyn
adres

()
Jak dojechać?

XVI Krajowy Zjazdu Zjazd Delegatów LOK

new logo lok
Poznań
2021-06-16
img_1_2021W dniach 11 – 12 czerwca 2021 roku po pięcioletniej kadencji Rady Krajowej i Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Sali Konferencyjnej LOK w Poznaniu został przeprowadzony XVI  Krajowy Zjazd Delegatów LOK.  Obrady Zjazdu zakończyły kampanię sprawozdawczą we wszystkich ogniwach Stowarzyszenia.

 

img_3Pierwsza część Zjazdu poświęcona była proponowanym zmianom w zapisie STATUTU Ligi Obrony Kraju. Cel zmian w zapisach Statutu dotyczyła doskonalenia działalności Stowarzyszenia w tym  poszczególnych ogniw LOK w różnych dziedzinach na terenie całego kraju. Wszystkie proponowane zmiany były szeroko dyskutowane i w wyniku głosowania  przyjęte przez Delegatów Zjazdu.

Następnie zgodnie z przyjętym programem Zjazdu Prezes LOK Pan Jerzy SALAMUCHA przedstawił zebranym delegatom SPRAWOZDANIE obejmujące działalność Rady Krajowej i Zarządu Głównego w latach 2016 -2020. W swoim wystąpieniu przedstawił dokonania poszczególnych kół, klubów i zarządów w minionym okresie. W sprawozdaniu szczególnie dużo  uwagi poświęcono aktywności członków, dokonań inwestycyjnych na obiektach LOK a także kondycji finansowej w poszczególnych ogniwach na terenie całego kraju.

 

img_2_2021


Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem dotyczyła problematyki rozwoju członkostwa w kołach i klubach. Delegaci przedstawiali konieczność kontynuacji rozpoczętych prac mających na celu remont obiektów a także rozwój współpracy w tym z młodzieżą w zakresie proobronnego wychowania .

Za wybitne zasługi w pracy na rzecz Ligi Obrony Kraju Krajowa Rada wyróżniła  Krzyżem Członek Honorowy LOK  
- Tadeusz MAŁKOWSKI
- Ryszard GADZIŃSKI
- Julian LEMIECH
- Krzysztof KAWALEC
 

img_4img_5


Wyróżnionym członkom odznaczenia  i imieniu Rady Krajowej LOK wręczył Prezes LOK Jerzy SALAMUCHA. Oraz Prezes Honorowy LOK Pan Grzegorz JARZĄBEK.

Następnie Pan  Tadeusz MAŁKOWSKI Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w minionej Kadencji które zakończył  pozytywną oceną działalności i wystąpił z wnioskiem o udzielenie Krajowej Radzie i Zarządowi Głównemu LOK absolutorium. W wyniku jawnego głosowania delegaci jednogłośnie przegłosowali wniosek Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
 

img_6img_7img_8img_8


Bardzo ważnym punktem w programie ZJAZDU był wybór nowych władz Stowarzyszenia. Delegaci zauważyli, że od 1991 roku po raz pierwszy w wyborach na Prezesa LOK było dwóch kandydatów. Ustępujący Prezes Jerzy SALAMUCHA i delegat reprezentujący środowisko województwa łódzkiego Pan Zbigniew JĘDRZEJCZYK.

W wyniku tajnego głosowania delegaci zdecydowaną większością głosów aż 93% na Prezesa LOK KADENCJI 2021- 2025 wybrali Jerzego SALAMUCHĘ.

W wyniku także tajnych wyborów zostali wybrani członkowie Rady Krajowej i Zarządu Głównego LOK. W skład Rady Krajowej weszło 25 Delegatów reprezentujących wszystkie struktury wojewódzkie LOK, z pośród których zostali wybrani członkowie Zarządu Głównego LOK.

 

img_100


Na swoim pierwszym posiedzeniu członków Zarządu Głównego LOK Pan Prezes Jerzy Salamucha zaproponował by członkowie Zarządu pełnili następujące funkcje:

Wiceprezesi ZG LOK
- Marek STASIAK
- Paweł ŚLEPOWROŃSKI

Sekretarz
- Janusz CHWIEJCZAK

Skarbnik
-Zdzisław CHMIELARZ

Członkowie
- Izabela WIŚNIEWSKA
- Ryszard SZEWCZYK
- Roman MACIEJARZ
- Adam KRAMPICHOWSKI

Propozycje Prezesa LOK zostały przyjęte z aplauzem.
 

img_9


W trakcie Zjazdu został powołany nowy  skład członków  Głównej Komisji Rewizyjnej LOK w ilości 5 osób..

Przewodniczącym Komisji został wybrany
- Julian LEMIECH

Wiceprzewodniczącym został
- Honoriusz SIARKOWSKI

Członkami Komisji rewizyjnej zostali:
- Bernard KALAU
- Tomasz REJOWSKI
- Stanisław SŁABY
 

img_12

 

img_12

 

img_13