Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK w Katowicach

logo lok katowice
Siemianowice Śląskie
2021-03-14

 14 marca br. w Domu Kultury „Chemik” w Siemianowicach Śląskich odbył się XVI Wojewódzki Zjazd Delegatów LOK w Katowicach, w którym uczestniczyło 40 osób, co przy łącznej liczbie 60 uprawnionych delegatów stanowiło 66,7 %. W tej sytuacji obrady Zjazdy były prawomocne do podejmowania decyzji. Po odegraniu hymnu LOK obrady Zjazdu rozpoczął wiceprezes Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk witając Delegatów i zaproszonych Gości tj. Prezesa LOK płk rezerwy Jerzego Salamuchę, Honorowego Prezesa LOK płk rezerwy Grzegorza Gołąbka oraz kapitana rezerwy Adolfa Siemaszkiewicza. Zebrani jednomyślnie podjęli decyzję, aby obrady prowadził Ryszard Kasprzyk. Zebrani jednocześnie zaakceptowali skład Prezydium Zjazdu tj. Przewodniczący Zjazdu Ryszard Kasprzyk, Prezes LOK Jerzy Salamucha i protokolant Tadeusz Pamięta SP9HQJ. Zebrani Delegaci jednomyślnie zaakceptowali też zaproponowany porządek obrad Zjazdu.

obraz1

                                     

obraz2

 

obraz3

                                      

Obra22

                                     

Obraz21

                                     

Obraz20

Po wstępnych ustaleniach przystąpiono do procedowania. Wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą w następującym składzie: Barbara Karge i Stanisław Czarnobil.

Obraz19

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszły następujące osoby: Krystyna Sokół i płk rezerwy Grzegorz Jarząbek.

Obraz18

Sprawozdanie ustępującego Zarządu za okres od 8 lutego 2016 roku do 14 marca br. złożył wiceprezes Ryszard Kasprzyk stwierdzając między innymi, że odbyto 20 posiedzeń Zarządu oraz 5 posiedzeń plenarnych, na których omawiano plan i realizację przedsięwzięć organizacyjno-statutowych, finansowych i gospodarczych, rozdział otrzymanych środków na zaplanowane imprezy, opracowywanie i akceptację wniosków na odznaczenia oraz rozwiązywano bieżące problemy i podejmowano stosowne uchwały. Do najważniejszych spraw należały:
- aktywizowanie jednostek terenowych LOK, a zwłaszcza w celu utrzymania stanu liczebnego
  i możliwości rozwoju,
- aktywne włączanie struktur terenowych do współpracy z Zarządem Wojewódzkim LOK,
- dbanie o dalszy rozwój sportów obronnych, strzelectwa sportowego.

W ramach tych działań organizowano zawody strzeleckie, modelarskie, wodne i łącznościowe. Zwracano też uwagę na elementy patriotyczne. Prowadzono też akcje „Lato” i „Zima” skierowane na dzieci i młodzież. Dalsze działania to między innymi: Szkolna Liga Strzelecka – szkolenie młodzieży w strzelectwie z broni pneumatycznej i kulowej, zajęcia sprawnościowe, turnieje piłki nożnej, szkolenia żeglarskie, zajęcia modelarskie, zajęcia świetlicowe i inne formy zabezpieczenia wolnego czasu. Organizowano też różnego typu kursy. Zaobserwowano wzmożoną działalność klubów krótkofalarskich, a zawłaszcza siemianowickiego klubu SP9KJM. Ważną sprawą było również właściwa współpraca z lokalną władzą administracyjną i samorządową.  Nie zapomniano też o wyróżnieniach najbardziej aktywnych działaczach LOK.

Obraz17

Sprawozdanie Śląskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK złożył jej przewodniczący Józef Chyra stwierdzając, że Zarząd Wojewódzki LOK prawidłowo realizował zadania statutowe i Śląska WKR nie ma uwag co do pracy Zarządu. W tej sytuacji Śląska WKR złożyła wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Obraz16

Delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Henryk Cebo, Martyna Tyszkiewicz, Artur Banaśkiewicz oraz Zdzisław Jegliński.

Obraz15

W trakcie obrad prezes LOK płk rezerwy Jerzy Salamucha oraz Honorowy Prezes LOK płk rezerwy Grzegorz Jarząbek zostali przez Kapitułę Orderową Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP wyróżnieni Krzyżem „25.lecia Reaktywacji Okręgu Śląskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP”. Aktu wręczenia Krzyży dokonał członek Kapituły Jacek Wicher w towarzystwie członka KBS w Tarnowskich Górach Leszka Waligóry SP9WZR.

Obraz10

 

Obraz13

W trakcie Zjazdu, na podstawie decyzji Rady Krajowej LOK,  wyróżniono dwóch zasłużonych działaczy LOK Medalami nazwie „Godność Członka Honorowego Ligi Obrony Kraju” tj. Bernarda Kalau i kapitana rezerwy Adolfa Siemaszkiewicza.

Obraz12

                                     

Obraz11

                                    
Ponadto Złotym Medalem „Za Zasługi dla LOK” odznaczona została Urszula Lutomska. Aktu dekoracji dokonał Prezes LOK płk rezerwy Jerzy Salamucha.

Obraz100

Tadeusz Pamięta SP9HQJ protokołujący obrady, a jednocześnie jako Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców i Prezes Klubu Łączności SP9KJM w Siemianowicach Śląskich, zabierając głos w dyskusji stwierdził, iż na przestrzeni dziesięcioleci PZK i LOK ściśle ze sobą współpracowały organizując wiele wspólnych przedsięwzięć. Doceniając tę dobrą, dotychczasową współpracę wręczył prezesowi LOK i wiceprezesowi Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK okolicznościowe grawertony z podziękowaniem za dotychczasową, wieloletnią i owocną współpracę.

obraz9

 W trakcie dyskusji Delegaci zwracali uwagę na dobrą pracę śląskiej organizacji wojewódzkiej LOK, która na reagowała na bieżące problemy i potrzeby śląskiego stowarzyszenia. Prezes LOK zwrócił uwagę na potrzebę rekonstrukcji niektórych mniejszych organizacji wojewódzkich LOK. W tej chwili trwają prace koncepcyjne polegające na połączeniu niektórych mniejszych organizacji wojewódzkich w okręg. Tak więc w przyszłości w LOK będą duże, prężnie działające organizacje wojewódzkie i regionie składające się z połączonych 2-3 obecnie działających, ale mniejszych organizacji wojewódzkich. Wiceprezes ZW LOK w Katowicach ppłk rezerwy Ryszard Kasprzyk poinformował Delegatów że ZW LOK w Katowicach pozyskał 2 obiekty do szkolenia wodnego tj. w Międzybrodziu Żywieckim i w Dzierżnie. W obiektach tych można ćwiczyć sporty wodne oraz relaksować się w weekendy, ponieważ są tam tanie pokoje do wynajęcia.

W drodze tajnego głosowania, stosunkiem 40/40, na prezesa ZW LOK w Katowicach wybrano krótkofalowca Leszka Waligórę SP9WZR – przedstawiciela tarnogórskiego klubu SP9KDU i jednocześnie członka Bractwa Kurkowego, a następnie skład Zarządu Wojewódzkiego LOK. Śląska organizacja wojewódzka LOK w Katowicach ukonstytuowała się w następującym składzie:

1.   Leszek Waligóra  – Prezes Śl. OW LOK.
2.   Ryszard Kasprzyk– I wiceprezes.
3.   Bernard Kalau – II wiceprezes.
4.   Marek Bagiński – Sekretarz.
5.   Franciszek Musioł –Skarbnik .
6.    Alojzy Kwiatkowski – członek.
7.   Jacek Wicher – członek
8.   Krystyna Sokół- członek.
9.   Grzegorz Sakłak – członek.

Wybrano też Wojewódzką Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. Józef Chyra  – Przewodniczący WKR.
2. Marek Grzyb  – Sekretarz WKR.
3. Monika Palcat-Krawiec –  Sekretarz WKR.

W swoim wystąpieniu nowo wybrany prezes oświadczył, że będzie kontynuował dotychczasowe chlubne tradycje ZW LOK, ale jednocześnie pragnie zaktywizować kluby krótkofalarskie i oczekuje na dalszą, owocną współpracę z siemianowickim klubem SP9KJM. A tak na marginesie: siemianowicki klub SP9KJM w czasie obrad zorganizował mini wystawę starego sprzętu nadawczo-odbiorczego.

Obraz7

 

obraz6

Wybrano również 9 Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów LOK. Zebrani, w drodze uchwały, w pełni uznali działania organizacji wojewódzkiej za właściwe. Z treści uchwały wynika ponadto, że Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach zajmował się wszystkimi problemami, jakie zaistniały w czasie kadencji i zadania te wykonał w sposób należyty. Jeden z wniosków dotyczył budowy strzelnicy na terenie Zawiercia, natomiast kolejny dotyczył podjęcia działań zmierzających do uzyskania licencji modelarskich. Generalnie delegaci opowiedzieli się za dobrą oceną pracy dotychczasowego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Katowicach.

Na zakończenie Zjazdu zrobiono wspólne zdjęcie

obraz5

                                      Uczestnicy Zjazdu.

Po zakończeniu Zjazdu Prezes LOK Jerzy Salamucha odwiedził siemianowicki klub łączności SP9KJM mieszczący się w Domu Kultury „Chemik” i wpisał się do Księgi Pamiątkowej klubu.

obraz4

 

Opracował: Tadeusz Pamięta SP9HQJ