Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

Biuletyn CZATA 3-4/2021

czata -4 2021www
Warszawa
2021-09-07

PROGRAM
DZIAŁANIA LIGI OBRONY KRAJU
W LATACH 2021–2026

„Każdy obywatel winien jest
oddać swojej ojczyźnie
cząstkę swojego serca, umysłu i krwi,
aby strzec jej bezpieczeństwa,
pozycji i autorytetu”.

Marszałek Józef Piłsudski


   XVI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Ligi Obrony Kraju, który obradował w dniach 11–13.06.2021 r. zakończył swoje obrady, podsumował mijającą 5-letnią kadencję i wypracował kierunki działalności na kolejne lata funkcjonowania naszego Stowarzyszenia. 95 delegatów wybranych przez zjazdy wojewódzkie LOK dokonało wnikliwej i merytorycznej oceny całokształtu kondycji Ligi Obrony Kraju w 2021 r., wskazując na sukcesy, porażki oraz konieczność nowych rozwiązań, które wynikają z obiektywnych przesłanek, nowych wyzwań i uwarunkowań. Była więc akcentowana daleko idąca troska o dalszą przyszłość Ligi Obrony Kraju, rolę i miejsce w społeczeństwie w kontekście umacniania obronności kraju, dalszą możliwość współpracy z MON i MS oraz władzami państwowymi i samorządowymi na rzecz bezpieczeństwa państwa i kształtowania patriotycznych postaw wśród młodzieży.
   Wszyscy delegaci byli zgodni co do tego, że ta 5-letnia kadencja była złożona i trudna ze względu na nieprzewidywalne uwarunkowania ekonomiczne na świecie i w Polsce oraz zaistniałą pandemię COVID-19, która przyniosła wiele niespodziewanych i skomplikowanych wyzwań.
   Władze Ligi Obrony Kraju zmuszone były podejmować szereg działań, które minimalizowały te niekorzystne zjawiska, jednak nie wszystko było możliwe do skutecznego opanowania. Były więc prowadzone kolejne etapy restrukturyzacyjne w LOK, dotyczące rozwiązania dwóch oddziałów gospodarczych, tworzenia Biur Okręgowych i innego podporządkowania niektórych BZW, były korekty w planach inwestycyjnych, a także szukanie oszczędności w każdej dziedzinie naszej działalności. Wszystkie te działania i podejmowane racjonalne decyzje spowodowały, że generalnie mogliśmy realizować i wykonywać te zamierzenia, które były zapisywane w planach na kolejne lata. Wspomnieć należy również, że władze LOK na czele z Prezesem podjęły wszystkie niezbędne procedury, które wymagały dopełnienia formalności związanych z otrzymaniem rządowego wsparcia finansowego z racji COVID-19.
   Liga Obrony Kraju nie mając ambicji aspirowania do monopolu tworzenia systemu obronności w państwie czy też przypisywania sobie nadmiernych zasług w tej dziedzinie – stara się jednak realnie eksponować swój potencjał i zaangażowanie, otwierając się na współpracę – 23 – z MON oraz innymi instytucjami w zakresie szkolenia rezerw osobowych, współpracy z WOT oraz programem MON „Zostań Żołnierzem RP”. XVI Krajowy Zjazd Delegatów, na podstawie przeprowadzonej wszechstronnej dyskusji oraz kierując się doświadczeniami mijającej kadencji uchwala, co następuje:

I. W WYCHOWANIU PATRIOTYCZNO-OBRONNYM

1. W codziennej działalności statutowej wszyscy działacze społeczni, pracownicy etatowi oraz sympatycy LOK powinni kierować się tak jak dotychczas, pryncypialnymi i chlubnymi wzorcami narodowymi, wzorcami sięgającymi do dziejów oręża polskiego i miłości do Ojczyzny.
2. Kultywować i propagować wśród młodzieży pamięć o żołnierzach polskich walczących o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny w latach 1918–1920, pamięć o marszałku Józefie Piłsudskim oraz o bohaterach II wojny światowej.
3. Upowszechniać w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, patriotyczne zaangażowanie w sprawy obronności kraju, szacunek do munduru żołnierza i gotowość służenia w każdych strukturach Sił Zbrojnych RP.
4. Podejmować działania w kierunku nawiązywania współpracy w dziedzinie patriotyczno- -obronnego wychowania i popularyzacji obronności kraju z MON, MS, MEN, PSP, Policją, administracją rządową i samorządową, kuratoriami oświaty oraz stowarzyszeniami kombatanckimi i niepodległościowymi, organizacjami harcerskimi i proobronnymi.
5. Organizować i uczestniczyć w uroczystościach patriotyczno-religijnych z okazji rocznic państwowych i wojskowych oraz dbać o miejsca pamięci narodowej. 6. Uczestniczyć w każdym programie wzmacniającym obronność i bezpieczeństwo naszej ojczyzny oraz przygotowywać młodzież do zawodowej służby wojskowej, również w WOT, poprzez ścisłą współpracę z Programem MON „Zostań Żołnierzem RP.

II. W DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW ŻOŁNIERZY REZERWY

1. Zachęcać żołnierzy kończących zawodową służbę wojskową do wstępowania w szeregi KŻR LOK i wykorzystywania ich umiejętności oraz wiedzy w pracy z młodzieżą zrzeszoną w LOK.
2. Wspólnie z Federacją Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, gdzie we władzach są przedstawiciele LOK, rozwijać współpracę ze związkami ofi cerów i żołnierzy rezerwy Państw NATO (CIOR – Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy i CISIOR (raczej Międzysojusznicza Konfederacja Podofi cerów Rezerwy).
3. Członków KŻR LOK wykorzystywać i angażować do prowadzenia zajęć instruktorskich, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, z młodzieżą, w strzelectwie, żeglarstwie, łączności, modelarstwie i szkoleniu medycznym.
4. Prowadzić działania na rzecz aktywizacji członków KŻR LOK w swoich środowiskach we współpracy z jednostkami wojskowymi, WKU, WSzW i WOT.
5. Wykorzystywać członków KŻR LOK do prowadzenia kursów specjalistycznych; między innymi do uprawnień strzeleckich, pozwolenia na posiadanie broni, żeglarstwa i płetwonurkowania. 

III. W DZIEDZINIE SPORTÓW OBRONNYCH, POLITECHNICZNYCH I WODNYCH

1. Propagować i popularyzować wśród młodzieży zainteresowania do uprawiania sportów obronnych, strzelectwa sportowego, żeglarstwa, płetwonurkowania, łączności i informatyki, survivalizmu – sztuki przetrwania.
2. Strzelectwo sportowe, cross strzelecki oraz inne sporty obronne traktować jako główne i najważniejsze zamierzenia statutowe.
3. Edukować młodzież LOK w zakresie popularyzowania polskich tradycji morskich oraz rozwijać szkolenie żeglarskie, płetwonurkowanie i sporty motorowodne. 4. Rozwijać i inspirować wśród młodzieży działalność klubów łączności i klubów informatycznych oraz klubów modelarskich poprzez rozpowszechnianie i ukazywanie ich osiągnięć krajowych i zagranicznych.
5. Organizować kursy instruktorskie, trenerskie i sędziowskie, upoważniające do prowadzenia szkoleń i zawodów sportowych w Lidze Obrony Kraju.
6. Umożliwiać jednostkom terenowym prowadzenie działalności pożytku publicznego w kontekście zadań zleconych, odpłatnych szkoleń statutowych i działalności komercyjnej.

IV. W DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ

1. Realizować zadania statutowe i gospodarcze wynikające z zapisów „Planu zamierzeń” na dany rok pracy oraz przestrzegać podstawowych kryteriów dyscypliny organizacji pracy i właściwego zarządzania.
2. Podejmować działania zmierzające do nawiązywania współpracy z administracją rządową, władzami samorządowymi, szkołami, jednostkami wojskowymi, Policją, SG, PSP, OHP i harcerzami w obszarze działalności statutowej, a szczególnie obronności kraju.
3. Zabiegać o pozyskiwanie nowych członków, działaczy i sympatyków LOK w różnych środowiskach i grupach społecznych, również tam, gdzie obecnie nie ma żadnej działalności.
4. Popularyzować w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych i wydawnictwach wewnętrznych najistotniejsze wydarzenia działalności statutowej naszego Stowarzyszenia.
5. Opierać działalność statutową głównie na bazie klubów specjalistycznych i KŻR, docierając w ten sposób do młodzieży z ofertą działalności programowej LOK.
6. Promować działalność LOK w każdych środowiskach społecznych kraju, w strukturach regionalnych, ale również w szkołach i w środowiskach wiejskich, gdzie nie ma oznak działalności Stowarzyszenia.

V. W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I FINANSOWEJ

1. Dokonać kompleksowej oceny obecnej sytuacji gospodarczej i kondycji finansowej LOK, systemu organizacji zarządzania istniejącymi strukturami i wypracowaniem kolejnych koncepcji – jeśli okażą się niezbędne do przeprowadzenia dalszych etapów restrukturyzacyjnych.
2. Proponować, w miarę możliwości, w zależności od bieżących uwarunkowań ekonomicznych, tworzenie nowych sektorów i dziedzin działalności w nowych obszarach działania – trzymając się zasad: opłacalności i efektywności.
3. Na działalność organizacyjno-statutową3. Na działalność organizacyjno-statutową wydatkować środki finansowe w sposób racjonalny
i uzasadniony, zwracając również uwagę na koszty uzyskania przychodów z działalności
gospodarczej.
4. Utrzymywać obowiązujące reżimy dotyczące terminów realizacji zewnętrznych zobowiązań finansowych wobec skarbu państwa, urzędów administracji terenowej oraz dostawców wszelkich mediów.
5. Dbać o właściwe formy zarządzania majątkiem Ligi, zbywać nierentowne nieruchomości, a uzyskane środki finansowe optymalnie inwestować.
6. Realizować cele i zadania „Polityki jakości” wynikające z systemu zarządzania jakością oraz egzekwować indywidualną odpowiedzialność osób funkcyjnych za wyniki ekonomiczne osiągane przez zarządzanie majątkiem LOK.
7. Czynić intensywne starania w celu optymalnego zwiększania dochodów LOK poprzez szukanie lepszej efektywności gospodarowania i nowych form zdobywania środków, również w sposobie pozyskiwania sponsorów i egzekwowania należności płatniczych.
8. Dbać o utrzymanie poziomu dyscypliny budżetowej, w tym zbieranie i ewidencję składek
członkowskich.
9. Utrzymywać priorytet działalności statutowej nad gospodarczą, poszukując jednocześnie wszelkich dostępnych funduszy w każdej dziedzinie naszej działalności.
10. Utrzymywać na wysokim poziomie posiadaną bazę szkoleniową, poprzez ciągłą jej modernizację i zakupy nowego sprzętu, takiego jak: broń, środki pływające itp.
11. Środki uzyskane z odpisów organizacji pożytku publicznego przeznaczać na działalność statutową, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami.
12. Współpracować z MON, MS i MEN w zakresie zadań zleconych oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze patriotyczno-obronnego wychowania.
13. Bezwzględnie realizować uchwały podejmowane przez właściwe organy władzy LOK.

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
LIGI OBRONY KRAJU