Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZW Poznań
adres
Niezłomnych 1
Poznań (61-894)
Fax: 61 8533299 w.113
Jak dojechać?

Sprawozdanie WOW LOK za minioną kadencję 2016-2021

Sprawozdanie WOW LOK za kadencje 2016-2021
ZW LOK Poznań
2021-06-02
W okresie sprawozdawczym w latach 2016-2021 odbyło się: - 10 posiedzeń Plenarnych oraz 10 posiedzeń Prezydium WZW LOK. Omawiano na nich sprawy związane z bieżącą działalnością Wojewódzkiej Organizacji, wytyczano kierunki dalszego działania, opracowywano i zatwierdzano Plany Pracy, omawiano przygotowania organizacji do kolejnych imprez i zawodów, przyjmując 39 uchwał. Kilka posiedzeń WZW poświęconych było przygotowaniu uroczystości jubileuszu 75-lecia LOK oraz 100-ej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, realizacji uchwał Rady Krajowej, oceny opłacalności składek członkowskich oraz Kampanii Sprawozdawczo-Wyborczej. Obchody wojewódzkie 75-lecia Ligi Obrony Kraju odbyły się w Poznaniu w dniu 10.10.2019r. Najbardziej zasłużeni działacze LOK zostali wyróżnieni medalami 75 - lecia Ligi Obrony Kraju ”Za zasługi”. Na IX Posiedzeniu Plenarnym Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Poznaniu przyjęto Założenia Programowo -Organizacyjne Kampanii Sprawozdawczo - Wyborczej w jednostkach organizacyjnych WOW LOK. Pomimo pandemii udało się w 196 jednostkach podstawowych odbyć walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze, na których dokonano wyboru nowych władz i podsumowano 5-letni okres działalności. Przeprowadzono zebrania sprawozdawczo-wyborcze organizacji powiatowych i rejonowych w trakcie których wyłoniono nowe władze, wybrano delegatów na Zjazd Wojewódzki, dokonano oceny dotychczasowej działalności i przyjęto Programy Działań na kolejną 5-cio letnią kadencję. Działając zgodnie ze Statutem Ligi Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka kultywuje tradycje narodowe i oręża polskiego za co była wielokrotnie wyróżniona m.in. - Kombatanckim Certyfikatem Pamięci Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu za krzewienie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski. - medalem 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP, - medalem z okazji 30-lecia utworzenia Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. - Podziękowaniem Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka. - Podziękowaniem Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy za pracę społeczną w Komitecie Organizacyjnym uroczystości upamiętniającej pułkownika Mieczysława Mozdynowicza – Dowódcę 17. Dywizji Piechoty Armii Poznań, Dowódcę 70. Pułku Piechoty w Pleszewie. W okresie kadencji działacze WOW LOK uhonorowani zostali: - Medalem „Za zasługi dla LOK” - 882 osób - medalem pamiątkowym „75 -lecia LOK” - 1116 osób - Medalem „Za Wybitne zasługi dla LOK” - 41osób - Odznaką „Zasłużony Działacza LOK” - 164 osób - Medalem Zbiorowym „Za Zasługi dla LOK” - 56 instytucji - Krzyżem „Za Zasługi dla KŻR LOK„ Krzyż Biały - 83 Krzyż Złoty - 52 Krzyż Srebrny - 74 Krzyż Brązowy - 72 W latach 2016-2021 stan ogniw podstawowych tj. kół i klubów oraz członków Wojewódzkiej Organizacji ulegał obniżeniu i przedstawiał się następująco: Na dzień 31-grudnia Ilość ogniw podstawowych (kół i klubów) Ilość członków LOK 2016 245 4706 2020 196 5007 Aktualny stan Wielkopolskiej Organizacji LOK (dane na 31.12.2020 r.) w rozbiciu na koła i kluby wynosi: 115 kół LOK i 2030 członków. 81 klubów LOK i 2977 członków. W okresie minionej kadencji Wielkopolski Zarząd Wojewódzki LOK w Poznaniu oraz Powiatowe i Rejonowe Organizacje współpracowały z władzami administracyjnymi, samorządowymi, jednostkami wojskowymi, stowarzyszeniami sportowymi i kombatanckimi, kuratorium oraz szkołami. Ta współpraca owocowała wieloma wspólnymi działaniami i organizacją różnorodnych imprez sportowo – obronnych, spotkań z okazji rocznic i świąt państwowych, między innymi: Święta Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości – 11 Listopada, Święta Wojska Polskiego, Dnia Zwycięstwa, Wybuchu II Wojny Światowej , Zakończenia Okupacji Niemieckiej i Walk o Poznań, Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bitwy o Monte Cassino i Lenino. Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK im. Powstańców Wielkopolskich uczciła 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego wspaniałą uroczystością, której kulminacyjnym punktem było otwarcie wystawy w budynku LOK Dom Żołnierza poświęconej tej rocznicy. Liga Obrony Kraju w Pleszewie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym i Zespołem Szkół Technicznych zrealizowała projekt edukacyjno – plastyczny Pt. „100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Historia na ścianie. Mural historyczny – Pleszew”. Projekt wygrał otwarty konkurs ofert w Ministerstwie Obrony Narodowej pn. „ Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy” . Celem projektu było uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej w powiecie pleszewskim. Oprócz muralu projekt przewidywał dodatkowe działania edukacyjno –promocyjne; organizację sesji popularno – naukowej na temat wojny polsko – bolszewickiej, wydanie biuletynu historycznego oraz naklejki patriotycznej. Oficjalne odsłonięcie pleszewskiego muralu odbyło się w Narodowe Święto Niepodległości. W okresie sprawozdawczym realizowano Otwarty Program Lato i Zima z LOK dla młodzieży zrzeszonej w naszym Stowarzyszeniu jak i z poza LOK-u. W ramach letniego wypoczynku Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK w lipcu i sierpniu zrealizowała program turystyczno-krajoznawczy dla dzieci i młodzieży promujący walory turystyczne i krajoznawcze Wielkopolski, z uwzględnieniem miejsc pamięci narodowych, związanych z rocznicą wojny obronnej 1939 r. oraz Powstania Wielkopolskiego. Wycieczki z ramienia Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK organizowały Zarządy Powiatowe i Rejonowe LOK, które starały się jak najbardziej uatrakcyjnić swój program. Wycieczki, ich przebieg, koszty zostały przedstawione w informacjach z wycieczek w formie opisu, kosztów, dokumentacji faktograficznej, które przedstawiły Zarządy Powiatowe/Rejonowe LOK. W latach 2016 – 2018 odbyły się 3 finałowe Wojewódzkie Konkursy Wierszy i Pieśni o tematyce patriotycznej zorganizowane wspólnie z Powiatową Organizacją LOK w Słupcy w gościnnych progach Miejskiego Domu Kultury w Słupcy. W Domu Żołnierza odbyło się szereg okolicznościowych wystaw, w tym Klubu Plastyków i Fotografików LOK WARTA oraz obchody 40-lecia pokonania wpław przez Teresę Zarzeczańską - Różańską Kanału La Manche na trasie Dover-Vissant. Jak Państwo wiecie podstawową działalnością statutową LOK jest wychowanie patriotyczno-obronne oraz rozwijanie sportów obronnych i politechnicznych, kultywowanie tradycji oręża polskiego. W okresie kadencji realizację tych zadań przez Wojewódzką Organizację LOK pozwolę sobie Państwu przedstawić: STRZELECTWO, SPORTY OBRONNE I KŻR LOK W okresie sprawozdawczym kontynuowano coroczną akcję „LATO z LOK” i „ZIMA z LOK”. Do pierwszego kwartału roku 2020, ogółem w obu akcjach zorganizowano w ciągu kadencji ponad 2301 imprez strzeleckich i sportowo-rekreacyjnych, w których uczestniczyło ponad 65 tysięcy dzieci i młodzieży. Imprezy w tych akcjach zabezpieczało ponad 3 tysiące działaczy, w tym sędziowie i instruktorzy strzelectwa sportowego. Organizowanie akcji LATO i akcji ZIMA z LOK nakierowane były na bezpłatne zabezpieczenie i zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej w okresie wakacji i ferii, ze szczególnym zwróceniem uwagi na młodzież pozostającą w miejscu zamieszkania oraz żyjącą w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych, a także na sieroty i wychowanków placówek. W trosce o edukację obronną młodzieży, w okresie do roku 2019 zorganizowano 29 obozów przysposobienia obronnego głównie o specjalnościach strzeleckich, w których wzięło udział ponad 550 uczestników. Opiekę oraz wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-edukacyjne uczestnikom obozów zapewniało blisko 100 działaczy LOKu. Oddzielnym przedsięwzięciem programowym LOK jest prowadzenie w szkołach ponadpodstawowych tzw. SZKOLNEJ LIGI STRZELECKIEJ LOK, która trwa na przełomie od września do czerwca. W okresie 2016-2019 realizowano ją w 160 szkołach. Organizacje Powiatowe i Rejonowe LOK w okresie od roku 2016 do chwili obecnej były organizatorami wielu cyklicznych i jednorazowych imprez sportowych, strzeleckich kierowanych dla najszerszych grup wiekowych. Ze względu ma mnogość przedsięwzięć sportowo kulturalnych nie sposób wymienić wszystkich, które odbyły się w okresie sprawozdawczym. Skupiając się zatem na najważniejszych z nich wymienić należy między innymi: - Realizowane przez Rejonową Organizację LOK w Lesznie Młodzieżowe Mistrzostwa Leszczyńskiego Rejonu LOK pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Leszna oraz Starosty Leszczyńskiego; Zawody Strzeleckie dla uczczenia Święta Niepodległości; cotygodniowe zajęcia strzeleckie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Turnieje strzeleckie wspólnie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” organizowane z okazji rocznicy Powstania Wlkp. oraz Odzyskania Niepodległości przez miasto Leszno; festyny pn. Aktywne Obywatelskie Miasto Leszno. - Realizowane przez Powiatową Organizację LOK w Gnieźnie Mistrzostwa Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego w dwuboju obronnym; Konkurs Wiedzy Morskiej. - Realizowany przez Złotowsko – Pilską Organizację LOK turniej strzelecki Euro – Eko Festiwal; turniej strzelecki Amazonek, Memoriał Prezesów Walewskiego oraz Miłosza, Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego; Jarmark Krajeński, „Dni Pola”, Turniej Gminny „Mistrz Żniwny”; oraz zawody strzeleckie z okazji Wyzwolenia Miasta Złotowa, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Niepodległości. - Realizowane przez Powiatową Organizację LOK w Rawiczu, przy współpracy z Kurkowym Bractwem Strzeleckim, Rawickim Klubem Strzeleckim „BOCK” oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Rawiczu, zawody rocznicowe z okazji powrotu Rawicza do Polski; Strzelanie Wielkanocne; Zawody Strzeleckie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja; Zawody o Statuetkę Niedźwiedzia Rawickiego; Święto Wojska Polskiego; Święto Niepodległości oraz Mikołajkowe Zawody Strzeleckie. - Realizowane przez Rejonową Organizację LOK w Nowym Tomyślu Zawody strzeleckie o puchar Prezesa Aesculab–Chifa; Zawody o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu; zawody o puchar Jarmarku Chmielowo- Wikliniarskiego pod patronatem Starosty Nowotomyskiego; zawody z okazji Święta Wojska Polskiego. - Realizowane przez Powiatową Organizację LOK w Koninie, we współpracy z Klubem strzeleckim „Muszkiet”, Zawody z okazji Święta Wojska Polskiego; Piknik Militarny; 10 strzałów Ku Chwale Ojczyzny; o Puchar Konstytucji; Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych; Majowy Piknik Strzelecki; Zawody dla jednego strzelca; Turniej Barbórkowy; Turniej Noworoczny oraz Święta Niepodległości – Upamiętniające Kampanię Wrześniową. - Realizowane przez Organizację LOK w Pleszewie zawody strzeleckie o Puchar Wyzwolenia; Puchar Prezesa Zarządu Rejonowego; Puchar Konstytucji; o puchar Burmistrza Miasta Pleszewa; Puchar Bila, Piknik Czarnoprochowy; Puchar Starosty Pleszewskiego; Zawody Weteranów Służb Mundurowych; Dni Pleszewa; Zawody Barbórkowe; Sylwestrowe; O Kubeł Karczemki. - Realizowane przez Organizację LOK w Kaliszu m.in. Otwarte Mistrzostwa Południowej Wielkopolski; Zawody Strzeleckie w ramach WOŚP; Puchar Wiosny; Mistrzostwa KSS LOK Bursztyn; Zawody Rezerwistów Wojska Polskiego; Otwarte Mistrzostwa Kalisza; Zawody Strzeleckie Ziemi Kaliskiej; Świętojańskie Zawody Strzeleckie o puchar Rolmexu. - Realizowane przez Organizację LOK w Gostyniu zawody z okazji Święta Niepodległości; Święta Wojska Polskiego; o puchar Starosty Gostyńskiego oraz inne zawody organizowane dla upamiętnienia świąt rocznicowych. - Realizowane przez Organizację Powiatową LOK w Kole zawody o puchar Starosty Kolskiego; zawody organizowane z okazji Święta Wojska Polskiego oraz Święta Policji; zawody z okazji wyzwolenia miasta Koła. - Realizowane przez Organizację LOK we Wrześni zawody o puchar Burmistrza Wrześni i Starosty Wrzesińskiego; zawody z okazji świąt państwowych oraz rocznicowych. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie w działalność szkoleniową młodzieży zrzeszonej w Organizacjach Powiatowych i Rejonowych LOK, którego efektem są wysokie lokaty uzyskiwane przez młodych reprezentantów podczas mistrzostw centralnych. Reprezentacja młodzieży zrzeszonej w szeregach organizacji LOK w Bolechowie zajęła trzecie miejsce podczas Otwartych Mistrzostw LOK w wieloboju obronnym organizowanych w Zegrzu i trzecie miejsce w Mistrzostwach Sportowo - Obronnych w Bolesławcu o puchar Ministra Obrony Narodowej. Natomiast w zawodach strzeleckich klas mundurowych na Strzelnicy Biedrusko – Olszynka reprezentacja młodzieży z Bolechowa zajęła miejsce pierwsze. Wysokie miejsca w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej w zawodach organizowanych przez Zarząd Główny LOK uzyskuje również młodzież organizacji LOK w Kaliszu. Są to między innymi Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Obronnym, Otwarte Ogólnopolskie Zawody strzeleckie juniorów i seniorów w strzelectwie sportowym organizowane w Tarnowie. Zawodnicy z Klubu Strzelectwa Sportowego LOK Bursztyn w Kaliszu odnosili również sukcesy między innymi w Strzeleckich Mistrzostwach Polski Juniorów, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz w Olimpiadach młodzieżowych. Zajęciem pierwszego miejsca w klasyfikacji zespołowej oraz indywidualnej w zawodach strzeleckich Juniorów i Młodzików poszczycić się może również młodzież Klubu LOK Gilza w Pleszewie. Ważnym elementem w działalności statutowej WOW LOK jest aktywność Klubów Żołnierzy Rezerwy zrzeszających 713 członków. Kluby Żołnierzy Rezerwy są współorganizatorami obchodów Świąt Państwowych, wojskowych na terenie swojego działania. Kluby we współpracy z jednostkami wojskowymi, Strażą Pożarną, Policją organizują dla swoich członków i sympatyków specjalistyczne zajęcia ujęte w programach działania. Największą imprezą strzelecką rezerwistów pozostaje nadal Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Rezerwistów Armii Państw NATO organizowany corocznie przez KŻR LOK „Snajper” w Poznaniu, którego Prezesem jest płk Leszek Kędra. Wielobój składa się z 10 konkurencji strzeleckich z broni bojowej, a uczestniczy w nim około 240 zawodników. W okresie sprawozdawczym w Organizacjach LOK województwa wielkopolskiego poczyniono szereg inwestycji związanych bezpośrednio ze strzelectwem sportowym. - Dla poprawy bezpieczeństwa została całkowicie zmodernizowana strzelnica LOK VIS w Gostyniu, zaplecze socjalne, a także został całkowicie wyremontowany magazyn broni. Wyremontowano także pomieszczenie świetlicy służącej na spotkania Zarządu Organizacji, przeprowadzanie szkoleń dla młodzieży z zakresu posługiwania się bronią, a także dla uczestników zawodów. Strzelnica, zaplecze socjalne, magazyn broni zostały wyremontowane i zmodernizowane ze środków własnych Powiatowej Organizacji LOK. W dalszym ciągu Organizacja planuje rozbudowę posiadanej strzelnicy o tor strzelecki 100m. - Kierownictwo Rejonowej Organizacji LOK w Pleszewie przeprowadziło remont i modernizację strzelnicy Ludwina – Karczemka. Dla poprawy bezpieczeństwa zostały podniesione wały ochronne, a także kulochwyt. Ponadto została wybudowana oś do strzelania na 300 metrów. - Gruntowną modernizację przeszła Strzelnica Organizacji LOK w Kole Ruszków Drugi tj. podwyższono boczne wały ochronne oraz kulochwyt. Wykonano ogrodzenie oraz bramę wjazdową. Inwestycja została pokryta ze środków FC LOK oraz własnych Powiatowej Organizacji LOK w Kole i środków pozyskanych od sponsorów. - Generalny remont przeszła strzelnica Ligi Obrony Kraju we Wrześni. Dla poprawy bezpieczeństwa na strzelnicy zostały podniesione boczne wały ochronne, kulochwyt oraz wykonano przesłony przechwytujące. Odnowiony został również budynek strzelnicy. Koszt całościowy inwestycji wyniósł ok. 380 tysięcy. Inwestycja został pokryta ze środków Ligi Obrony Kraju 350 tysięcy złotych, natomiast 30 tysięcy złotych pokrył Starosta Wrzesiński oraz Urząd Miasta we Wrześni. - W celu rozwoju strzelectwa sportowego i bojowego na strzelnicy w Potażnikach, zakupiono teren o łącznej powierzchni ponad 21700 ha, gdzie docelowo planuje się budowę ośrodka strzeleckiego wraz z zapleczem socjalnym. - Oprócz tego Powiatowa Organizacja LOK w Kościanie ze środków własnych przeprowadziła remont strzelnicy. Wyremontowano zaplecze socjalne, pokój dla sędziów, wymalowano pomieszczenie dla oczekujących zawodników. - W ramach budżetu obywatelskiego organizacja Złotowsko – Pilska pozyskała od Burmistrza Miasta Złotowa kwotę 140 tysięcy złotych, która została przeznaczona na modernizację strzelnicy, a także na przystosowanie pomieszczenia na magazyn broni. - W związku z wymogami określonymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszonymi w Dzienniku Ustaw nr 1224 z dnia 26.08.2014 r. wszystkie magazyny broni zostały wyposażone w szafy do przechowywania broni i amunicji w klasie S1. Szafy zostały opłacone z funduszy Zarządów Rejonowych i Powiatowych, a także przez sponsorów. - Zakupiono blisko 50 nowych egzemplarzy broni palnej w tym: 15 nowoczesnych pistoletów i karabinków bocznego zapłonu, 9 strzelb gładkolufowych oraz 18 pistoletów i 7 karabinków centralnego zapłonu. W roku 2019 członek m.in. KŻR LOK Snajper w Poznaniu pan Janusz Olszyk zajął pierwsze miejsce w strzelaniu na dystansie 1107m podczas Nieoficjalnych Mistrzostw Europy Strzelców Wyborowych na poligonie wojskowym Wędrzyn. W zawodach udział wzięło 540 zawodników z 17 państw. W roku 2020 członek LOK Gilza w Pleszewie pan Grzegorz Szulczyński zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Europy w Strzelectwie Długodystansowym w klasie „Snajper” na dystansie 1100m, podczas zawodów przeprowadzonych we wrześniu na poligonie w Drawsku Pomorskim. W tych samych zawodach zdobył czwarte miejsce w klasie F/TR na dystansie 1100m. Również w roku 2020 członkini KSS LOK Bursztyn Kalisz Patrycja Janiak została dwukrotną Mistrzynią Polski Juniorów w klasie TRAP 125 i TRAP 125 MIX wspólnie z Dawidem Graczykiem. Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu i Zarząd Rejonowy LOK w Pleszewie przy wielkim zaangażowaniu Kierownika Rejonu LOK w Pleszewie Zygmunta Urbaniaka w latach 2017 i 2018 byli organizatorami Centralnych Zawodów Klubów Żołnierzy Rezerwy na strzelnicy Ludwina - Karczemka. W latach 2018 i 2019 na w/w obiekcie przeprowadzono Ogólnopolskie Zawody w Dwuboju Obronnym dla młodzieży. Oprócz tego przeprowadzono Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie dla reprezentacji klas mundurowych. DZIAŁALNOŚĆ WODNA I PODWODNA, MOTOROWODNA I BOJEROWA W okresie sprawozdawczym Biuro Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu było organizatorem Wojewódzkich Konkursów Wiedzy Morskiej pt. „Polska Marynarka Wojenna, a Historia Wybrzeża Polskiego”, które odbywały się corocznie w Śremie. W konkursie uczestniczyły reprezentacje Organizacji Rejonowych i Powiatowych LOK. Wyłoniona reprezentacja Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK uczestniczyła w Ogólnopolskim Finale Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej w Jastarni zajmując w latach 2016 - 2018 w klasyfikacji zespołowej I miejsce, jeden raz drugie i jeden raz trzecie. Na terenie WOW działa jeden klub motorowodny - Poznański Klub Motorowodny, klub zajmuje się działalnością szkoleniową w sportach motorowodnych. W latach 2016 – 2021 przeprowadzono kursy na stopień sternika i st. sternika - łącznie wyszkolono 92 osoby. W działalności sportowej Andrzej Lisy w klasyfikacji S-550, zajmował czołowe lokaty w Mistrzostwach Polski. Klub prowadzi szeroką działalność rekreacyjną dla członków LOK i osób niezrzeszonych, w tym rejsy po Warcie w ramach „Powitania lata”, otwarcia sezonu motorowodnego oraz turystyki motorowodnej indywidualnej oraz zbiorowej w formie rajdów. Na terenie Wielkopolski działa łącznie 9 Klubów Żeglarskich, które zrzeszają 270 członków. Są kluby, które prowadzą działalność rekreacyjną, uczestniczą w realizacji akcji „Lato z LOK”, są współorganizatorami imprez dla dzieci i młodzieży oraz imprez żeglarskich dla członków Klubów: rejsy po Bałtyku, spływy kajakowe rzekami: Prosną, Notecią, Wartą, Wełną, Dunajcem, rejsy po Gople i jeziorach mazurskich. Do takich klubów należą: - Klub Wodny „Saling” w Puszczykowie, - Kościański Klub Żeglarski, - Klub Wodny w Przykonie – Turek, - Klub Kajakowy „Prosna” w Pleszewie - Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych Koniński Klub Kajakowy był organizatorem Kajakowych Regat po rzece Warcie dla studentów uczelni konińskich. Koniński Klub Kajakowy i Sportów Wodnych LOK w okresie lipiec-sierpień organizował spływy kajakowe po rzece Warcie na trasie Konin-Poznań. Pozostałe kluby żeglarskie prowadzą działalność szkoleniową, sportową i rekreacyjną. Te kluby to: - Poznański Klub Morski LOK w Kiekrzu, - Chodzieski Klub Żeglarski LOK - Klub Sportów Wodnych LOK „VEGA” w Pleszewie - Klub Żeglarski LOK „OGNIWO” w Wągrowcu. Kluby należą do ścisłej czołówki klubów LOKowskich na szczeblu ogólnopolskim i wyróżniają się swoją działalnością z pośród innych Klubów na terenie Wielkopolski. Poznański Klub Morski LOK w Rankingu Wielkopolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, pod względem osiągnięć sportowych, plasuje się w ścisłej czołówce. Zawodnik tego Klubu Wojtek Stefaniak aktualnie trenuje w polskiej kadrze narodowej w klasie sportowej Laser. W ostatniej kadencji PKM LOK był organizatorem kilkudziesięciu imprez międzynarodowych, ogólnopolskich m.in. : - pięciu imprez Pucharu Polski w klasie Optimist oraz Laser - Mistrzostw Polski w klasie Słonka i MP Masters oraz licznych regat rangi okręgowej. - Otwartych bojerowych Mistrzostw Okręgu Wielkopolskiego w klasie DN w 2017r. - Europa Cup – Mistrzostw Polski w radiojachtingu w klasie F5-M w 2017r. W Poznańskim Klubie Morskim działa sekcja sportów motorowodnych z utytułowanym zawodnikiem Henrykiem Synorackim, który na Mistrzostwach Świata i Europy w latach 2016 – 2021 w klasach F-125 i O-125 zdobywał tytuły mistrzowskie. PKM LOK był też organizatorem szkoleń i treningów dla zawodników klas : Optymist, Laser, Słonka – junior. Priorytetem w roku 2020 r. była modernizacja infrastruktury klubowej. Dzięki decyzji Prezesa Ligi Obrony Kraju pułkownika Jerzego Salamuchy i przeznaczeniu na ten cel znacznych środków finansowych oraz częściowym udziale środków klubowych zrealizowano remont głównego budynku. Modernizacja ułatwiła organizację zajęć sportowych, które rozwijają się bardzo dynamicznie, a ilość dzieci i młodzieży systematycznie wstępującej w szeregi Klubu wciąż rośnie, dzięki czemu lepiej jest wykorzystywany potencjał klubu. Dzięki środkom pozyskiwanym od sponsorów w bieżącym roku 2021 dalej jest kontynuowana modernizacja infrastruktury i sprzętu. Znaczącym udziałem finansowym są dotacje celowe m.in. z Urzędu Miasta Poznania i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Chodzieski Klub Żeglarski LOK oraz Klub Sportów Wodnych LOK „OGNIWO” w Wągrowcu uczestniczył w zawodach sportowych w klasie Optymist i Cadet. Prowadził także szeroką działalność szkoleniową, integracyjną wśród dzieci i młodzieży w tym niepełnosprawnej. Klub był organizatorem Regat żeglarskich takich jak : -Puchar Jeziora Miejskiego w klasie OK.-DINGHY -Błękitna Wstęga Jeziora Miejskiego w kl. OPTYMIST, CADET, EUROPA , OK.-DINGHY, FINN - Puchar Szwajcarii Chodzieskiej - Mistrzostwa Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego w klasach sportowych - Chodzieski Puchar Klubów z okazji 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W organizacji klubowych rejsów śródlądowych turystyczno – szkoleniowych po jeziorach mazurskich na sprzęcie czarterowym z ośrodka Sajlor w Giżycku Piękna Góra w latach 2016 – 2021r. uczestniczyło łącznie 57 osób. Chodzieski Klub Żeglarski LOK był współorganizatorem Motorowodnych Mistrzostw Polski, Motorowodnych Mistrzostw Europy oraz Motorowodnych Mistrzostw Świata. Klub organizował obchody 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w postaci wystawy pamiątek, fotografii, dokumentów, broni i ubiorów z tego okresu oraz mundurów Armii Wielkopolskiej . Wystawa była skierowana do mieszkańców Chodzieży i uczestników regat żeglarskich organizowanych w dniach 7 -8.07. i 14.07.2018r. Klub Sportów Wodnych LOK „VEGA” z Pleszewa corocznie organizował kursy żeglarza jachtowego oraz szereg regat w tym: - Regaty o Puchar Komandora Klubu Sportów Wodnych LOK ”VEGA” Pleszew - Międzyklubowe Regaty Rodzinne - Regaty o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew - Regaty Memoriał Andrzeja Denisowa - Memoriał Władysław Jakubka Członkowie Klubu brali udział w regatach morskich o Puchar Przechodni Prezesa LOK i o Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Gdyni. Na terenie WOW działa 8 klubów płetwonurków skupiających 134 członków, w tym Klub działalności podwodnej „Tazar” z Chodzieży, którego zawodnicy w pływaniu w monopłetwie i triatlonie należą do najlepszych w Polsce. Prezesem klubu i trenerem jest Jan Śwital, a sukcesy jego zawodników odbijają się szerokim echem w Polsce i na świecie. Pięć klubów płetwonurkowych organizuje kursy i obozy szkoleniowe. Poznański Klub Płetwonurków LOK „Delfin” w dniu 19.11.2016r. obchodził 60 – lecie działalności. Należy do prekursorów płetwonurkowania w Polsce. Klub prowadzi współpracę i szkolenia z innymi klubami i organizacjami nurkowymi jak np. DLRG Tauchturm Berlin, gdzie odbywały się ćwiczenia w komorze ciśnieniowej. W okresie sprawozdawczym Klub zakończył remont i przebudowę pomieszczeń socjalnych na terenie Ośrodka Sportów Wodnych LOK w Kiekrzu na kwotę 26.692,00 zł. Prace i zakup materiałów budowlanych zostały zrealizowane przez członków klubu, sympatyków oraz sponsorów. Przyłącze główne do sieci gazowej Ośrodka LOK w Kiekrzu zostało zrefundowane z Funduszu Centralnego LOK. Poznański Klub Płetwonurków LOK Delfin w drugi dzień Świąt Wielkanocnych organizuje dla Klubów Płetwonurkowych z Wielkopolski świąteczne nurkowanie pt: „Jajko Wielkanocne”. Corocznie Kluby organizują dla swoich członków nurkowania na polskich akwenach, a także wyjeżdżają za granice do: Grecji, Chorwacji, Norwegii i Egiptu. Część klubów płetwonurków realizuje swoją działalność w zakresie ratownictwa podwodnego przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Klub Płetwonurków LOK „Bursztyn” w Kaliszu od szeregu lat bierze udział w Otwartych Mistrzostwach Strażaków w Płetwonurkowaniu zajmując czołowe lokaty drużynowo i indywidualnie . Członkowie klubów uczestniczą także w nauce pływania dla dzieci w ramach akcji „Lato z LOK”. M O D E L A R S T W O Sporty modelarskie Województwa Wielkopolskiego są zorganizowane w 6 jednostkach organizacyjnych (kluby, sekcje, koła) ,w których działa 120 modelarzy różnych klas o zróżnicowanym poziomie wyszkolenia. Są w tym gronie Mistrzowie Świata, Mistrzowie Polski, jak i początkujący sportowcy – modelarze, którzy stawiają pierwsze kroki w sportach modelarskich wyczynowych, jak i powszechnych kartonowych, plastikowych, działających w szkolnych klubach LOK. W wielu rejonach LOK modelarstwo szeroko rozumiane od masowego (kartony, plastiki) do wyczynowego (żaglowe, pływające, lotnicze) jest prawidłowo rozwijane i zarządzane przez kierowników rejonów i zaprzyjaźnionych działaczy, instruktorów, prezesów klubów modelarskich. Wśród kierowników rejonów dbających o rozwój modelarstwa, wspierających organizacyjnie koła modelarskie można zaliczyć panów: Edmunda Olszewskiego, Zygmunta Urbaniaka, Mariana Wojciechowskiego. Wśród działaczy społecznych, instruktorów modelarskich, którzy swą pracą przyczyniają się do rozwoju i sukcesów modelarstwa wielkopolskiego możemy zaliczyć panów : Andrzeja Czarczyńskiego, Jerzego Springera , Igora Meggera, Pawła Albrechta, Wojciecha Łuczaka, czy zmarłego 20.10.2020r Dariusza Żeberskiego. Inauguracja sezonu modelarskiego w klasach żeglarskich F5 w okresie sprawozdawczym rozpoczęła się od obozu treningowego w Łącku w dniach 01-02.05.19r. przed Mistrzostwami Świata w Wągrowcu. Był to prawdziwy początek sezonu, zawodnicy mieli możliwość odbycia niezbędnych treningów, co uwidoczniło się w uzyskiwanych wynikach w trakcie rozgrywania poszczególnych klas mistrzostw. W skład reprezentacji Polski weszło 4 zawodników z Wielkopolski. Reprezentacja Polski zdobyła 2 złote medale w klasie F5-M, a w klasie F5-10 ¬dokonał tego zawodnik z Wielkopolski Jan Springer. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze miejsca w poszczególnych klasach. Zawodnicy i działacze z Wielkopolski w okresie sprawozdawczym zorganizowali 24 imprezy modelarskie o zasięgu ogólnopolskim, w których uczestniczyło 645 zawodników. Były to zawody rangi Mistrzostw Polski tradycyjnie rozgrywane w Kiekrzu, Wągrowcu i Skorzęcinie. Łącznie z zawodami organizowanymi przez ZG LOK w innych miejscowościach modelarze – sternicy naszego województwa zdobyli 6 tytułów Mistrzów Polski i 11 tytułów Wicemistrzów Polski. Modelarze klas M ( modele ślizgowe z napędem elektrycznym) Klubu Modelarskiego LOK „CK Zamek” – Poznań w Mistrzostwach Świata rozegranych w 2017r. w Nagykanizsa (Węgry) potwierdzili swą przynależność do czołówki światowej zdobywając medale w kilku klasach. Czołowymi zawodnikami klubu są : Bartosz Szymkowiak, Wojciech Grabański, Rafał Nitecki. Również w zawodach ogólnopolskich zawodnicy Klubu Modelarskiego LOK „CK Zamek” odnoszą sukcesy zdobywając medale i zajmując czołowe lokaty w rankingu ogólnopolskim. Zawody modeli halowych o napędzie gumowym zorganizowano wraz z Wojewódzkim Konkursem Modeli Kartonowych „Mały Modelarz” na bazie 4 rejonów LOK tj. Września, Złotów - Piła, Gniezno i Poznań. Poważnym problemem jest zanikające zainteresowanie tą imprezą dyrektorów szkół, nauczycieli zajęć praktyczno – technicznych, jak również samych uczniów szkół województwa wielkopolskiego. W modelarstwie wystawowym znaczące sukcesy odnotowali zawodnicy MDK LOK- Trzcianka :Krystian Cieluch i Krzysztof Kubisz zdobywając tytuły Mistrza i Wicemistrza Polski. Koronawirus przerwał w połowie marca 2020r. zajęcia stacjonarne w modelarniach, ale na profilu Facebook publikowano „przepisy” jak nie wychodząc z domu wykonać model. Oprócz tego instruktor był w kontakcie on-line z uczniami i ich rodzicami. Roczne plany zamierzeń działalności statutowej WZW LOK w poszczególnych latach sprawozdawczych były w pełni zrealizowane dzięki zaangażowaniu i pracy personelu i społeczników Wielkopolskiej Ligi Obrony Kraju. SPORTY ŁĄCZNOŚCI Na terenie WOW LOK działa 7 klubów łączności LOK zrzeszających 148 członków. Działają one na terenie 7 Organizacji Powiatowych i Rejonowych. W okresie sprawozdawczym likwidacji uległy 2 kluby łączności SP3 KAU z Poznania oraz SP3 KPN z Gniezna. Kluby Łączności od dłuższego czasu działają w oparciu o stałych członków. Jest bardzo mały napływ nowych łącznościowców - wiąże się to bezpośrednio z brakiem zainteresowania młodzieży tą specyficzną dziedziną sportu politechnicznego. Najlepiej działają kluby przy centrach kultury i w oparciu o szkoły związane z profilem technicznym, informatycznym (SP3 KWA Turek, SP3 KKU Poznań, SP3 KWZ Pleszew, SP3 KRE Kępno i SP3 KQV Kalisz). Trzeba obiektywnie stwierdzić, że pasja łącznościowców wyzwala wśród członków klubów wiele energii i pomimo trudności biorą udział w szeregu zawodów, a także są ich organizatorami. Łącznościowcy z Wielkopolski uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i indywidualnych. Kluby były współorganizatorami między innymi takich zawodów jak: „Święto Lotnictwa Polskiego”, „Poznańskie Dni Aktywności’’, „Ogólnopolskie Zawody Krótkofalarskie z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. Klub LOK SP3 KWA z Turku zajął udokumentowane miejsca w ogólnopolskich zawodach krótkofalarskich : - I i II miejsce w Polsce w rocznym współzawodnictwie SP – Contess – Maraton 2016,2017, 2018,2019 za sumę wyników różnych zawodów w kategorii „Stacje klubowe – fonia i telegrafia” - I i II miejsce we współzawodnictwie sportowym Oddziału Terenowego PZK Południowej Wielkopolski w latach 2016,2017, 2018,2019. - III miejsce w Mistrzostwach Polski „PGA” wśród radiostacji klubowych w klasyfikacji generalnej po 12 turach, - I miejsce w zawodach „WARD” (Word Amateur Radio Day) wśród radiostacji klubowych - I miejsce w Polsce wśród radiostacji klubowych w zawodach „Ratownictwo Górnicze”. Klub Krótkofalowców LOK SP3 KWA przy S.M. „Tęcza” utrzymywał w latach 2016 – 2020 pozycję jednego z bardziej znanych radioklubów w Polsce . Klub odnosił liczne sukcesy w zawodach – był obecny zarówno na regionalnych, jak i ogólnopolskich zlotach radioamatorów. Stacja klubowa SP3 KQV z Kalisza zajmowała czołowe lokaty w latach 2016 – 2020 w następujących zawodach krótkofalarskich: - Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/1919 - Narodziny Krótkofalarstwa Polskiego - Barbórka - Ham Spirit Contest - Narodowe Święto Niepodległości - Zawody Dzień Łącznościowca - - Zawody Dzień Energetyka - Wielkopolska Pyra - Bitwa Warszawska - Zawody Letnich UKF - W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944 - SP DX CONTEST Klub SP3 KQV zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa klubów OT-27 PZK kolejny raz z rzędu. Członkowie w/w Klubu byli organizatorami dwóch wystaw : - Wystawy lokalnej w Bibliotece Głównej - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka pt :” 95 lat krótkofalarstwa w Kaliszu”, przygotowanej we współpracy z kaliskim środowiskiem krótkofalowców LOK, a zorganizowanej w ramach 28. Europejskich Dni Dziedzictwa „Moja Droga” w Kaliszu. - Ogólnopolskiej Wystawy w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku z okazji „90-lecia krótkofalarstwa polskiego”. Klub SP3 KRE w Kępnie brał udział w zawodach krajowych i międzynarodowych . W zawodach krajowych we współzawodnictwie OT-27 PZK zajął 4 miejsce, a w Otwartych Mistrzostwach Polski Radiostacji Klubowych i Indywidualnych zajmował przez kolejne lata z rzędu miejsca trzecie. W/w Klub brał udział w takich zawodach jak: - Dzień Kolejarza, - W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego, - Zawody Warszawskie - Tydzień LOK i Żołnierza Polskiego zajmując od 2 do 4 miejsca. Kluby łączności uczestniczą w corocznych akcjach „Zima z LOK”, „ Lato z LOK” przeprowadzając pokazy sprzętu łączności dla młodzieży i pracy radiostacji. Kluby Łączności corocznie współorganizowały obozy szkolno – wypoczynkowe, spływy kajakowe, międzynarodowe spotkania członków klubu, a także spotkania komputerowe, radiotelegrafistów i krótkofalarskie I i II kat. Wielkopolscy łącznościowcy współpracują z centrami zarządzania kryzysowego na swoim terenie. W okresie sprawozdawczym Kluby Łączności wzbogaciły się o sprzęt zakupiony ze środków własnych w postaci składek, odpisu 1 %, na rzecz LOK oraz z wpłat na działalność statutową. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA W okresie mijającej kadencji istotną rolę odgrywały finanse. Od ich wielkości zależało funkcjonowanie biura WZW, zakup sprzętu i amunicji, przeprowadzenie akcji LATO i ZIMA z LOK oraz Szkolnej Ligi Strzeleckiej . Koszty utrzymania i bieżącej działalności organizacyjno-statutowej struktur Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej i ZP i ZR pochodzą z: - częściowo funduszu centralnego LOK, - składek członków zwyczajnych i wspierających, - dotacji i darowizn głównie od organów Samorządu Terytorialnego, które w ramach ogłaszanych konkursów częściowo dofinansowują Ligę Obrony Kraju, jako organizacje pożytku publicznego, - pozyskiwanych kwot w ramach opłat startowych tj. tzw. wpisowego, - z prowadzenia szkoleń statutowych. - oraz pozostałych przychodów operacyjnych. Ogółem w mijającej kadencji pozyskano : a) składek członkowskich na kwotę 2.887.427,40 zł b) dotacji i darowizn na kwotę 762.288,60 zł d) pozostałe przychody operacyjne 168.324,84 zł Razem w kadencji 2016-2021 WOW LOK uzyskała przychody w kwocie 3.818.040.84 zł co pozwoliło na realizację zasadniczych przedsięwzięć statutowych.