Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
AKTUALNOŚCI

OBRADY RADY KRAJOWEJ LIGI OBRONY KRAJU

logo lok
Poznań
2022-12-20

Plenarne posiedzenie Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju odbyło się w dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1. W obradach uczestniczyli członkowie Rady Krajowej, Zarządu Głównego, prezesi Zarządów Wojewódzkich, dyrektorzy Biur Oddziałów Gospodarczych oraz Biur Zarządów Wojewódzkich, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy Biura Zarządu Głównego LOK. Jego uczestnicy dokonali bilansu działalności Ligi Obrony Kraju w 2022 r. oraz podjęli wiele istotnych dla życia Organizacji uchwał.

odprawa 12 2022 1


Obrady otworzył Prezes Ligi Obrony Kraju płk rez. Jerzy Salamucha, który przywitał członków Rady Krajowej i zaproszonych  gości, a następnie przeszedł do scharakteryzowania mijającego 2022 roku w działalności statutowej i gospodarczej LOK. – Był to rok, w którym musieliśmy pokonać  - powiedział Prezes -  wiele trudności i opóźnień powstałych w 2021 roku z powodu ograniczeń związanych z COVID-19. Pomimo różnorodnych utrudnień Liga Obrony Kraju jako Stowarzyszenie w stopniu dobrym i bardzo dobrym realizowała program zawarty w rocznym planie zamierzeń. Głównym celem Ligi jest  praca na rzecz naszych członków i ich rozwój w klubach i kołach na terenie całego kraju. Jako Stowarzyszenie paramilitarne kierujemy się zasadami pracy na rzecz kształtowania patriotycznych i obronnych postaw w społeczeństwie.

Omawiając sytuację gospodarczą i majątkową w Lidze płk rez. Jerzy Salamucha poinformował o najważniejszych  inwestycjach, które są realizowane oraz które będą podjęte w najbliższym czasie. W Lubelskiej LOK prowadzony jest remont i modernizacja nieruchomości  w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 25. Zakres prowadzonych  prac umożliwi remont budynku, parkingu oraz strzelnicy sportowej. Z kolei w Warszawie przy ul. Bema 60 prowadzona jest budowa najbardziej nowoczesnej strzelnicy kulowej. Zachwyt i szacunek za włożoną pracę wzbudza wybudowanie i oddanie do użytku Bazy Nurkowej w Machowie. Obiekt jest przykładem dobrze zagospodarowanych środków nie tylko finansowych. Duży zakres prac prowadzony jest przez działaczy Klubu Strzeleckiego LOK  „Strażak” w Golubiu-Dobrzyniu.
Dzięki wysiłkowi Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej i Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK,  a szczególnie dzięki członkom  Ligi w Golubiu-Dobrzyniu  powstaje strzelnica kulowa z osią 50 metrową.

Na zakończenie Prezes Salamucha powiedział, że w każdym województwie Liga powinna mieć odpowiednią infrastrukturę i wyspecjalizowane komórki, które mogą podjąć każde wyzwanie w zakresie szkolenia komercyjnego różnych służb, pracowników ochrony itp. Służy temu m.in. prowadzona w 2022 r. reorganizacja w LOK. Jest to  realizacja uchwały nr  6/2021 Rady Krajowej z 2021 r.

W 2022 roku odbyły się Nadzwyczajne Zjazdy Regionalne, które mają na celu  stworzenie w strukturze Ligi Obrony Kraju bardziej silnych pod względem gospodarczym i statutowym organizacji regionalnych. Reorganizacja ma celu także zmniejszenie kosztów stałych w Lidze Obrony Kraju. Powstało już 6 organizacji regionalnych, na swój zjazd zjednoczeniowy czekają jeszcze Pomorska LOK i Kujawsko-Pomorska LOK.

O działalności w dziedzinie sportów obronnych, politechnicznych i wodnych mówił dyrektor Pionu w Biurze ZG LOK  ppłk rez. Andrzej Zuba. W działalności szkoleniowej zostały przeprowadzone 274 kursy dla „Prowadzących strzelanie”.  Rok 2022 to rok odbudowy szkoleń w klubach po pandemii. W 2022 r. działało w Lidze 71 klubów płetwonurków zrzeszających blisko 2438 członków. W tym roku LOK zorganizowała 11 imprez modelarskich różnej rangi, w tym 8 Mistrzostw Polski.

W strukturach Ligi Obrony Kraju działają prężnie także Kluby Żołnierzy Rezerwy. Spełniają one istotną rolę w krzewieniu  wiedzy obronnej i propagowaniu sportów obronnych wśród społeczeństwa. W 2022 r. odbyły się XLVIII Centralne Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie Klubów Oficerów Rezerwy. Został  przeprowadzony  także  Międzynarodowy Wielobój Żołnierzy Rezerwy Państw NATO „Snajper 2022”.

Jednym z punktów obrad Rady Krajowej były sprawy inwestycyjno-majątkowe w LOK. Temat ten bardzo szczegółowo przedstawił Marcin Gendek, kierownik Działu Inwestycyjno-Majątkowego LOK. W 2022 r. działalność w kwestii inwestycyjno-majątkowej koncentrowała się na dostosowaniu  zasobu nieruchomości gruntowych i obiektów budowlanych do potrzeb działalności statutowej i szkoleniowej. Marcin Gendek zapoznał także zebranych z prowadzonymi w 2022 r. inwestycjami i remontami budowlanymi. Te działania koncentrowały się na modernizacji i rozbudowie obiektów, dostosowaniu do przepisów prawnych i standardów technicznych, funkcjonalnych i ekologicznych, budowie nowych obiektów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej czy statutowej, utrzymaniu obiektów już istniejących w odpowiednim stanie techniczno-funkcjonalnym. Wszystkie te działania są prowadzone zgodnie z uchwałami Rady Krajowej i Zarządu Głównego LOK. W 2022 r. łączne wydatki budowlano-remontowe wyniosą  8 mln 846 tys. zł.

Istotną część obrad Rady Krajowej stanowiły kwestie finansowe – omówienie wyniku finansowego za 10 miesięcy 2022 r. i założenia budżetu na rok 2023. Na 2023 r. przyjęto wzrost poziomu kosztów ze względu na rosnące ceny materiałów i energii oraz wzrost płacy minimalnej.

W trakcie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła kilka uchwał, które następnie przedstawiono  do akceptacji. Oto niektóre z nich podjęte przez Radę Krajową: w sprawie projektu budżetu na 2023r., w sprawie wysokości składek członkowskich w 2023r.., w sprawie limitu odznaczeń, w sprawie nadania tytułu Członka Honorowego LOK  siedemnastu działaczom.

Na zakończenie obrad Prezes LOK podziękował zebranym za owocną pracę i chęć działania w trudnym okresie dla funkcjonowania Ligi Obrony Kraju. Życzył także dobrego i pomyślnego Nowego Roku.


Tekst. Zbysław Gontarz