Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych

Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK w Przemyślu

LOK Przemyśl
  • Rok założenia ośrodka: 1944
U nas kurs zrobisz w krótkim czasie. Zapewniamy: -doświadczoną kadrę instruktorów - miłą atmosferę podczas trwania całego kursu - egzamin wewnętrzny w cenie kursu - ubezpieczenie NNW - możliwość nabycia materiałów szkoleniowych GODZINY UZUPEŁNIAJĄCE to oferta dla osób, które ukończyły kurs prawa jazdy i jeszcze nie przystąpiły do egzaminy państwowego, lub nie zdały egzaminu. Pamiętaj, że wykupienie nawet jednej godziny jazdy tuż przed egzaminem zwiększa Twoje szanse na zdobycie upragnionego prawa jazdy. Koszt jednej godziny uzupełniającej: kat. B - 60 zł kat. C - 80 zł kat. D - 80 kat. C+E - 90 zł PONADTO ORGANIZUJEMY KURSY: 1. Szkolenia kierowców wykonujących transport drogowy --> SZKOLENIE OKRESOWE szkolenie w systemie e-learning ( nie trzeba czekać na zebranie się grupy- kurs możesz zacząć od jutra) SZKOLENIE OKRESOWE ważne jest 5 lat i dotyczy: - kierowców kat. D1, D, D1+E, D+E - kierowców kat. C1, C, C1+E, C+E Ze szkolenia zwolnienie są kierowcy prowadzący pojazd: do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E; którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h; wykorzystywanego przez siły zbrojne; obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego; poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe; odbywającego przejazd bez osób lub ładunku: w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji, z miejsca zakupu lub odbioru; używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych; wykorzystywanego do: nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy, szkolenia osób posiadających prawo jazdy. przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy; wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy; wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem. Samo odbycie szkolenia okresowego nie upoważnia do odbywania zawodu kierowcy- dopiero wydane prawo jazdy z kodem 95 na podstawie odbytego szkolenia, badań lekarskich i badań psychologicznych upoważnia kierowcę do odbywania tego zawodu. Szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin). --> KWALIFIKACJA WSTĘPNA tzw. PEŁNA dla kierowców: kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 r.ż. kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 r.ż. Do kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba, która: a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, - studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt, b) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy: a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, wydane po dniu 10 września 2008r., b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, wydane po dniu 10 września 2009r.. Szkolenie obejmuje łącznie 280 godz. w tym: - 260 godz. zajęć teoretycznych, - 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym - 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej należy przystąpić do egzaminu (test kwalifikacyjny) przed komisją powołaną przez wojewodę przeprowadzonego w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje: a) test podstawowy- 20 pytań b) test specjalistyczny- 10 pytań Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne, a następnie z trzema dokumentami ( Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej, orzeczeniem lekarskim i psychologicznym) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji, aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień. --> KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. "C" po 10 września 2009 roku i ukończyły 21 lat lub uzyskały prawo jazdy kat. "D" po 10 września 2008 roku i ukończyły 23 lata Szkolenie obejmuje 140 godzin zajęć- 130 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych (w tym zajęcia w warunkach specjalnych - płyty poślizgowe lub symulator) Po zakończonym szkoleniu, tak jak w przypadku kwalifikacji wstępnej- pełnej przeprowadzony jest egzamin w formie testu. Przed uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne. 2. Operator wózków jezdniowych - wózki z napędem silnikowym ( ilość godzin: 44- teoria, 15- praktyka) - z napędem elektrycznym ( ilość godzin: 10- teoria, 3- praktyka) - uprawnienia w zakresie wymiany butli gazowej ( ilość godzin: 3-teoria, 5-praktyka) Warunki przyjęcia na kurs : - ukończona co najmniej szkoła podstawowa - ukończone 18 lat - zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych ( nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy ) - orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy operatora wózków jezdniowych lub posiadanie prawa jazdy. 3. Kurs dla kandydatów na pracowników służb ochrony Sposób organizacji szkolenia: - zajęcia teoretyczne 131 godz. - zajęcia praktyczne wspólne 114 godz. - egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny ze strzelań z broni krótkiej, długiej, maszynowej i gładkolufowej - 2+5 godz. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia - wiek powyżej 21 lat - niekaralność -orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych do pracy na stanowisku pracownika służb ochrony. Cele szkolenia: - przygotowanie uczestników kursu w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań ochrony osób i mienia; - przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych; - przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników kursu w zakresie wyszkolenia strzeleckiego – opanowania umiejętności posługiwania się bronią palną krótką i długą oraz Oraz bronią maszynową i gładko lufową; - opanowanie zasad celnego strzelania z różnej broni palnej.
Aktualne kursy
kursy na prawo jazdy - NAUKA JAZDY
Kategoria B, C, CE, D z B, D z C
Zobacz wszystkie kursy na prawo jazdy
Kwalifikacja wstępna
Kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kwalifikacja wstępna Uzupełniająca, Kwalifikacja Wstępna Uzupełniająca Przyspieszona
Zobacz wszystkie kursy kwalifikacji wstępnej
ADR
ADR Kurs podstawowy, ADR Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
Zobacz wszystkie kursy ADR