Przejdź do treści
LIGA OBRONY KRAJU
STOWARZYSZENIE
Szkolenia i Kursy
Prawa Jazdy
Kategorie A, B, BE, C, CE
Instruktora Nauki Jazdy
Szkolenia Okresowe
Kwalifikacja Wstępna
Kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR - Kurs podstawowy
- Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach
- Przewóz materiałów wybuchowych klasy 1
- Przewóz materiałów promieniotwórczych klasy 7
Certyfikat kompetencji zawodowych
Kurs dla kierowców wózków jezdniowych
ZR Warszawa
adres
Chocimska 14
Warszawa (00-791)
Fax: 22 849-76-26
8:00 - 15:00
Jak dojechać?

Informacja - Biura MOW LOK

logo warszawa
Warszawa
2021-10-12

Zarządy Klubów
Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej
Ligi Obrony Kraju

Szanowni Państwo.

Pragnę podkreślić, że odpłatne prowadzenie szkoleń, strzelań rekreacyjnych, eventów strzeleckich, kursów bezpiecznego posługiwania się bronią, etc. w rozumieniu obowiązującego prawa uznaje się jako prowadzenie działalności gospodarczej.

Ordynacja podatkowa (art.3 pkt 9)

Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inną działalność zarobkowa wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Ustawa o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 2)

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Uwzględniając powyższe uprzejmie proszę przedstawicieli zarządów Klubów LOK o skuteczne poinformowanie osób (członków klubów LOK) o zakazie korzystania z infrastruktury strzelnicy sportowej w celu osiągnięcia działalności zarobkowej.

Z obiektu LOK mogą korzystać: kluby LOK w celach niezarobkowych (sportowych), podmioty - osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów oraz umów zawartych z zarządzającym strzelnicą.

W przypadku niedostosowania się do obowiązujących norm prawnych, Biuro Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego LOK podejmie działania odszkodowawcze (z tytułu bezumownego korzystania ze strzelnicy LOK).

 

Dyrektor Biura
Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej LOK
Arkadiusz Kaniowski